Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Bibliografia Jana Pawła II

W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES opublikowała on-line bazę bibliografii osobowej Ojca Świętego. Jest ona kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski. Jej autorami są nieżyjący już ks. Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska i Danuta  Gułajewska. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie, które również będą włączone do wspólnej bazy komputerowej.

 

Baza zawiera:

  • T. 1: Karol Wojtyła w świetle publikacji = Karol Wojtyła negli scritti / Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1980. - 280 s.;
  • T. 2: Jan Paweł  II. Bibliografia polska 1978-1983 / W. Gramatowski, Z. Wilińska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1987. - 577 s.;
  • T. 3: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1984-1986 / W. Gramatowski, Z. Wilińska, Danuta Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1991. - 336 s.;
  • T. 4: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1998. - 671 s.;
  • T. 5: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2001. - 585 s.;
  • T. 6: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1992-1993 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2003. - 560 s.;
  • T. 7: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1994-1995 / Z. Wilińska, D. Gułajewska, W. Gramatowski. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2007. - 782 s.

Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski, także w językach obcych. Nie uwzględnia poloników zagranicznych, z wyjątkiem prac, których recenzje ukazały się w kraju. Rejestruje piśmiennictwo bez względu na cechy formalno-wydawnicze (druki zwarte i ciągłe, utwory i ich fragmenty, odbitki, kalendarze itp.); pomija jedynie prasę codzienną. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie.

Zrąb główny prezentowanej Bibliografii dzieli się na dwie zasadnicze części: podmiotową – teksty Papieża i przedmiotową – publikacje o nim. W obydwu częściach zastosowano układ chronologiczny, według roku wydania dokumentu. W obrębie lat rekordy uszeregowane są alfabetycznie. Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono na podstawie autopsji, zgodnie z wymogami bibliografii osobowej. Zastosowano pełny opis rejestracyjny, uzupełniany adnotacjami, z zachowaniem tych samych zasad – z niewielkimi modyfikacjami dla wszystkich tomów, by zapewnić jednolitą kontynuację dzieła, tworzonego już ponad 30 lat. Pozycje zbiorowe z formułą „Toż” (szczególnie liczne w części podmiotowej) – tworzone są w celu zebrania w jednym rekordzie wszystkich przedruków tego samego dokumentu, opublikowanych w danym roku.

Kluczem do korzystania z Bibliografii polskiej jest indeks przedmiotowy: w celu wiernego odzwierciedlenia treści poszczególnych publikacji zastosowano wielokrotne przydziały przedmiotowe (hasła), z wielostopniowymi określnikami szczegółowo precyzującymi temat, ułatwiając dotarcie do poszukiwanych materiałów.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń