Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sympozjum: Duchowość wschodu a chrześcijaństwo

Duchowość dalekiego wschodu a chrześcijaństwoDuchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? - V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Zdjęcia z sympozjum »

Relacja na stronie SIM radia »

W dniach 12-14 listopada 2013 w Centrum Dialogu w Toruniu odbędzie się kolejne z cyklu toruńskich sympozjów poświęconych nowy ruchom religijnym. Organizatorzy konferencji podejmują kwestię ruchów religijnych, które wywodzą się z religii i duchowości Dalekiego Wschodu, a obecnych w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym. Warto rozważyć, na ile idee pochodzące z hinduizmu, dźinnizmu, sikkhizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, taoizmu, szintoizmu itd. zaznaczają swą obecność w cywilizacji zachodniej (chrześcijańskiej).

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy! Szczególną uwagę warto zwrócić na spotkanie z p. Robertem Tekielim (wtorek, g. 19.00-21.00) oraz dwugłos s. Michaeli Pawlik i bp. Andrzeja Siemieniewskiego (środa, g. 17.40 - 21.00).

Plan konferencji

WTOREK   12.11.2013

19.00 - 21.00

red. Robert Tekieli, Redaktor i publicysta niezależny
Zagrożenia duchowe pochodzące ze Wschodu we współczesnej kulturze Zachodniej (m.in. reinkarnacja, joga, sztuki walki, medytacja)

Dyskusja

 

ŚRODA   13.11.2013   (dzień II)

9.00 – otwarcie Konferencji

9.15-9.35 prof. dr hab. Viara Maldjieva, Instytut Filologii Słowiańskiej, UMK
Językowe świadectwa wpływów azjatyckiej duchowości na współczesnego Europejczyka

9.35-9.55 ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Zakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii, UMK
Różaniec – kontynuacja Modlitwy Jezusowej Wschodu

9.55-10.15 ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, Instytut Teologii Duchowości, KUL
Znaczenie i rola medytacji w poznaniu i formacji duchowej człowieka

10.15-10.35 O. prof. dr hab. Adam Sobczyk MSF, Zakład Teologii Duchowości, Wydział Teologiczny UMK
Medytacja chrześcijańska według Hansa Ursa von Balthasara. Specyfika, metoda, różnice i możliwości integracji z medytacją niechrześcijańską

10.35-10.55 ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Teologii Duchowości, KUL
Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej

10.55-11.15 ks. dr Andrzej Wańka, Katedra Teologii Fundamentalnej, Uniwersytet Szczeciński
Wschodnie inspiracje zachodniego ezoteryzmu

15-11.25 dr Krzysztof Pilarz, Zakład Pedagogiki Pastoralnej, UMK
Synkretyzm antropologiczny a wychowanie chrześcijańskie

11.25-9.35 mgr Łukasz Kamiński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Problem relatywizmu etycznego i wyjścia poza dobro i zło w filozofii buddyzmu zen

11.35-11.55   przerwa kawowa

11.55-12.15 Stanisław Chłościński – prezes; Estera Czernik – asystent, Stowarzyszenie „Wyzwoleni” Poznań
Religie Wschodu – zakazany owoc, czy na pewno? Stosunek Towarzystwa Strażnica a postawa jej członków wobec: buddyzmu, hinduizmu i jogi – na podstawie materiałów źródłowych: czasopism i wydawnictw tej organizacji

12.15-12.35 ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Reinkarnacja jako alternatywne wirtualne życie

12.35-12.55 mgr Anna Łobaczewska, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki
„Przywrócić życiu”. Świadectwo uwikłania w Misję Czajtanii - Instytut Wiedzy o Tożsamości

12-55-13.15 ks. dr Bolesław Karcz, Wydział Nauk Społecznych,Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie

13.15-13.35 ks. dr Stanisław Radoń, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego

13.35-13.50 dr hab. Iwona Massaka, Katedra Hermeneutyki Polityki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Anarchistyczno-heterodoksyjny wymiar tołstoizmu

13.50-14.50   przerwa

14.50-15.05 dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie
Charakterystyka i zasięg oddziaływania grupy kultycznej o charakterze hinduistycznym „Misja Czajtanii”

15.05-15.45 S. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki
Wpływ Wschodu na duchowość Zachodu

15.45-16.00 dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie
Dalekowschodnie wątki w produkcjach filmowych i ich wpływ na postawy i przekonania młodzieży

16.00-16.25 dr Dorota Angutek, Maciej Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski
Syndrom tężyczki wywoływanej hiperwentylacją w medytacyjnych praktykach oddechowych

16.25-16.45 ks. prof. Ján Šafin, Katedra Historii Kościoła i Bizantynologii, Wydział Teologii Prawosławnej, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
Vnímanie času v kresťanskej a orientalnej filozofii a historiozofia (Postrzeganie czasu w filozofii chrześcijańskiej i orientalnej oraz w historiozofii)

16.45-17.05 dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Ideał edukacyjny w  „Edukacji Idealnej”. Program wprowadzania Medytacji Transcendentalnej (TM) w polskich szkołach

17.05-17.20 Patryk Gacka, Zespół Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium”, Wydział Prawa i Administracji UW
Status prawny sekt w PRL-u i III RP. Omówienie metoda porównawczą

17.20-17.40   przerwa kawowa

17.40-19.00 S. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki
Polityczne podłoże ekspansji hinduizmu na cywilizację Zachodu

19.00-21.00 bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Jak medytować po chrześcijańsku?

Dyskusja

 

CZWARTEK   14.11.2013 (dzień III)

9.00-9.20 prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, KUL
O mylących schematach i groźnych nieporozumieniach będących rezultatem odwoływania się przez przedstawicieli zachodniej kultury do tak zwanej „Duchowości Wschodu”

9.20-9.40 ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Instytut Dialogu Kultury i Religii, UKSW
Medytacja Wschodu jako wyzwanie dla chrześcijaństwa

9.40-10.00 O. prof. dr hab. M. Celestyn Paczkowski OFM, Zakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego, UMK
Czym  jest duchowość chrześcijańskiego Wschodu?

10.00-10.20 prof. dr hab. Paweł Sajdek, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, KUL
Spotkanie z cywilizacją Indii - zagrożenie czy szansa?

10.20-10.50 bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, PWT we Wrocławiu
Współczesna medytacja monologiczna

10.50-11.25 S. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki
Akomodacja religii Wschodu na Zachodzie

11.25-11.45  przerwa kawowa

11.45-12.00 dr Monika Wojtkowiak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Poradnictwo w zakresie sekt i nrr o proweniencji wschodniej – działania pomocowe i naprawcze – postulaty, oczekiwania, możliwości i ograniczenia

12.00-12.25 Joanna Zabłudowska, Gdańskie Centrum Informacji o NRR i Sektach
Iluzje fałszywych mędrców w filmie „David chce odlecieć” (reż. David Sieveking) jako pomoc medialna w rozeznaniu destrukcyjnej duchowości Wschodu

12.25-12.35 red. dr Boris Rakovský, Redaktor Naczelny czasopisma Rozmer, Słowacja
Spiritualita hinduismu a jego wplyw na zachodnju cywilizacju (Duchowość hinduizmu i jej wpływ na zachodnią cywilizację)

12.35-12.45 mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL
Religie Dalekiego Wschodu w dialogu ze współczesnym chrześcijaństwem w świetle nauczania Kościoła katolickiego

12.45-12.55 mgr Alicja Stańco, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Aum Shinrikyō (Aleph) – wschodnia myśl realizowana zachodnią przemocą

12.55-13.05 mgr Milena Marciniak, Instytut Filozofii UMK
Wzajemne przenikanie się wątków buddyjskich i chrześcijańskich w filozofii człowieka Artura Schopenhauera

13.05-13.15 mgr Anna Gładkowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Przeszkody na drodze dialogu międzyreligijnego i zasady jego owocnej realizacji w nauczaniu Benedykta XVI „apostoła dialogu i pokoju”

13.15-13.25 mgr Natalia Stala, Katedra Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Czy joga jest terapią?

13.25-13.35 mgr Maciej K. Grzywacz, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
International relations and religion. Seeking for sacred-profane equilibrium (Stosunki międzynarodowe i religia. Poszukiwanie równowagi sacrum-profanum)

13.35-13.45 mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL
Działalność” Misji Czaitanii” na przykładzie województwa lubelskiego

13.45-13.55 mgr Michał Płóciennik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Z-chrystianizowany zen czy z-zenizowane chrześcijaństwo? Analiza krytyczna propozycji benedyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera

13.55-14.05 mgr Agata Kłocińska, Zakładu Filozofii Religii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Cud a zjawiska niezwykłe. Istotne różnice pomiędzy koncepcją buddyjską a chrześcijańską

14.05-15.00 przerwa

Dyskusja i zakończenie

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń