Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL

W dniach 16-17 listopada 2016 roku będziemy gościć międzynarodową Konferencję naukową dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski pt. "Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL". Jest ona organizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Chrzest Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Z wydarzeniem tym łączy się ściśle ostateczne ukształtowanie się polskiej państwowości, a także wkroczenie naszych przodków w obręb chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej. Tysiąc lat później, w okresie komunistycznych rządów w Polsce, narzucona siłą władza wypowiedziała wojnę chrześcijaństwu, Kościołowi i polskim tradycjom narodowym. Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów funkcjonowania Kościoła w Polsce w latach 1944-1990. Referaty będą dotyczyć zarówno życia wewnętrznego Kościoła, jak i relacji państwo-Kościół, rozmaitych metod prześladowania chrześcijaństwa i jego wyznawców, struktur odpowiedzialnych za owe prześladowania, roli Kościoła we wspieraniu oporu społecznego przeciwko totalitarnej władzy.

Serdecznie zapraszamy.

Program

Dzień I : 16 listopada 2016 r.

Sesja Inauguracyjna:

8.30-9.00, Rejestracja uczestników

9.00-9.15, Przywitanie gości i uczestników

9.15-10.00, Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Wojciech Polak, (WPiSM UMK), Kościół katolicki w PRL w obronie wiary, tradycji narodowej i podmiotowości społeczeństwa polskiego

Sesja I

10.15-10.30, dr Agnieszka Kobus, Ingerencja władz państwowych w proces rozwoju administracji terytorialnej Kościoła gdańskiego w okresie powojennym.

10.30-10.45,  dr Mariusz Krzysztofiński, Abp Ignacy Tokarczuk wobec wydarzeń 1989 r.

10.45-11.00, dr Przemysław Ruchlewski (ECS), Wybrane sylwetki księży tajnych współpracowników w diecezji chełmińskiej

11.00-11.15, dr Jakub Kufel (ECS), Postrewizjoniści wobec Kościoła katolickiego w latach 1976 - 1980

11.15-11.30,   dr Sylwia Galij-Skarbińska, (WPiSM UMK), Działania Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży skupionej wokół duszpasterstwa akademickiego w Toruniu w latach siedemdziesiątych XX wieku (na przykładzie wybranych spraw operacyjnych).

11.30-12.00, Dyskusja

12.00-12.15,  Przerwa kawowa

Sesja II

12.15-12.30, dr hab. Patryk Pleskot, (IPN w Warszawie), Następny po Popiełuszce. Wokół zabójstwa ks. Stefana Niedzielaka

12.30-12.45, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, Nielubiany hierarcha-działania aparatu represji PRL wobec abp. Jerzego Stroby w latach 1959-1989.

12.45-13.00, dr hab. Arkadiusz Czwołek, (WPiSM UMK), Służba wojskowa kleryków w PRL. Zarys problematyki

13.00-13.15, dr hab. Grzegorz Bachanek, Kardynał August Hlond w walce o duszę narodu

13.15-13.30,  ks. dr Jarosław Wąsowicz, Represje wobec salezjanów w PRL. Wybrane przykłady

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad


Sesja III

15.00-15.15, dr Monika Komaniecka, (IPN w Krakowie), O. Krzysztof Michałowski w sieci tajnych służb. Przypadek współpracy

15.15-15.30, Marcin Kasprzycki, (IPN w Krakowie), SB i partia wobec naboru do wyższych seminariów duchownych w latach 60. i pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. w województwie krakowskim

15.30-15.45, dr Cecylia Kuta, (IPN w Krakowie), Relacje środowisk katolików świeckich z hierarchią Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1989

15.45-16.00, dr Stefan Pastuszewski, „Okołokatolickie” związki wyznaniowe jako mimowolny i świadomy sojusznik komunistów w walce z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce w latach 1944-1989

16.00-16.15, ks. dr Michał Damazyn, Wolność i Naród w nauczaniu sufragana gnieźnieńskiego biskupa Jana Michalskiego, w latach 1976-78.

16.15-16.45, Dyskusja

16.45-17.00, Przerwa kawowa


Sesja IV

17.00-17.15, dr Marta Marcinkiewicz, Kościół zaszantażowany? Internowanie księży w stanie wojennym

17.15-17.30, ks. dr Robert Czarnowski, (PMK we Francji),Rola stowarzyszeń polonijnych w przygotowaniu uroczystości tysiąclecia chrztu Polski we Francji

17.30-17.45, dr Łucja Marek, Teczki na parafie" jako forma działań operacyjno-dokumentacyjnych Służby Bezpieczeństwa

17.45-18.00, dr Kinga Lisowska, Program naukowo-wychowawczy niższych seminariów duchownych na byłym terytorium zaboru pruskiego versus program średnich szkół państwowych w latach 1948-1957

18.00-18.15, Daniel Gucewicz, Polski rok 1966. Ku syntezie obchodów polskiego tysiąclecia

18.15-18.45, Dyskusja

19.00 Bankiet


Dzień II : 17 listopada 2016

Sesja V

10.00-10.15,  dr Stanislava Vodičková, Obraz situace polské katolické církve v roce 1950 v českém vysílání Vatikánského rozhlasu

10.15-10.30, dr Jan Wiśniewski, (WSKSiM), Enklawy wolności. Rozwój duszpasterstwa akademickiego w Polsce w latach 1975-1981

10.30-10.45, mgr Łukasz Włodarski, Represje duchowieństwa płockiego w PRL na przykładzie ks. prałata Szczepana Soszyńskiego

10.45-11.00, dr Michał Białkowski, Kontakty biskupów polskich z przedstawicielami zagranicznych episkopatów podczas obrad Soboru Watykańskiego II

11.00-11.15, mgr Jacek Słupczyński, Osobowe Źródła Informacji Departamentu I MSW na tzw. kierunku watykanskim w latach 80-tych XX wieku - zarys problematyki. Przypadek o. Konrada Hejmo - próba podsumowania.

11.15-11.30, mgr Aldona Zakrzewska, Wychowanie obywatelskie uczniów szkoły katolickiej w Polsce czasów PRL-u a polityka oświatowa państwa

11.30-11.45, Dr Paweł Machalski, Rodem z PRL. Ataki na Kościół i sferę sacrum w III RP

11.45-12.15,  Dyskusja

12.15 Obiad

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń