Konsultacje projektu "Rodzina w Centrum"

24 października 2016 r. odbyły się konsultacje dotyczące projektu "Rodzina w Centrum". Konsultacje były przygotowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a brali w nich udział koordynatorzy projektu z terenu województwa.

Projekt „Rodzina w Centrum” jest realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotą projektu jest kompleksowe podejście do założeń wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Poza rodzinami naturalnymi borykającymi się z różnymi dysfunkcjami i problemami projekt zakłada doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą a także profesjonalne przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych w ramach specjalistycznych kursów. Podejmowane będą również działania na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych a także tworzenia małych placówek opiekuńczo-wychowawczych