Do 14 IX biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-14.00.

Bazy

Bazy bibliograficzne dotyczące teologii

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych - Bibliografia powstała w wyniku porozumienia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES z Biblioteką Narodową z 2010 r. Rejestruje ona zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne. Rekordy dotyczące czasopism przekazuje Biblioteka Narodowa na podstawie BZCz, a biblioteki skupione w Federacji FIDES tworzą rekordy artykułów pochodzących z prac zbiorowych.

Oficjalne Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Dokumenty Stolicy Apostolskiej publikowane w "Acta Sanctae Sedis", "Acta Apostolicae Sedis" oraz akta i dokumenty dotyczące II wojny światowej.

Virtuelle Katalog Theologie und Kirche - Katalog zawierający 6 milionów rekordów bibliograficznych z kościelnych bibliotek naukowych obszaru niemieckojęzycznego

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych - Bibliografia Nauk Kościelnych prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z następujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.

Więcej…

 

Centralne bibliografie polskie

Bibliografia książek polskich - Przewodnik Bibliograficzny (MARC 21, 1973- )

Bibliografia Zawartości Czasopism BZCz (MARC 21, 2005- )
Bibliografia Zawartości Czasopism BZCz (MARC BN, 1996-2004)

Więcej…

 

Linki do stron bibliotecznych

A) Biblioteki polskie

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Więcej…

 

Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

Opoka czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii, filozofii i innych nauk.

Księgozbiór wirtualny federacji FIDES - Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa - MBC gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski, zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - KPBC jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragnie udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chce w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

 

Linki

Diecezja toruńska

Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej

Archiwum Akt Dawnych diecezji toruńskiej

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

Światowe Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej

Caritas diecezji toruńskiej

Wydział Teologiczny UMK

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń