Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2014 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. odbyła się kontrola z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawdzająca prawidłowość procesu inwestycji, budowy oraz rozliczania Centrum Dialogu. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym: „W trakcie weryfikacji dokumentacji postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej”.

Także w styczniu podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin”, będącą operatorem miejskiego programu Dużej Rodziny. Na mocy tej umowy włączamy się we współpracę na rzecz dużych rodzin w Toruniu i będziemy udostępniać nasze aule na spotkania oraz projekcje filmowe organizowane przez tę fundację.

W okresie wiosny i lata byliśmy stopniowo okradani z parapetów zamontowanych po wschodniej stronie budynku, w bezpośredniej bliskości lasku na tzw. Zajęczych Górach. Niestety, pomysł architekta by wykonać je z miedzi okazał się chybiony. Nowe parapety zostały wykonane ze zwykłej blachy powlekanej.

Ucieszył nas fakt, że powstanie i funkcjonowanie Biblioteki Diecezjalnej oraz Centrum Dialogu zostało opisane przez słuchaczkę studiów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UMK w jej pracy dyplomowej.

W okresie od sierpnia do września zostali zatrudnieni w Centrum Dialogu nowi pracownicy, dzięki czemu wypełniliśmy wskaźniki zatrudnienia przewidziane w umowie z Unią na dofinansowanie projektu Centrum Dialogu.

Wzrost zatrudnienia miał praktyczne przełożenie na bieżące funkcjonowanie Centrum Dialogu, gdyż można było wydłużyć godziny otwarcia Biblioteki. Jest ona aktualnie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00 a w piątki od 9.00 do 16.00.

Zwiększenie liczby pracowników pozwoliło także na zajęcie się darami i spadkami książkowymi, które zostały zgromadzone do 2010 r. Są one aktualnie sortowane, a następnie wcielane do księgozbioru.

Na przełomie września i października nasz pracownik, p. Ewelina Wylegała, przeszła w Warszawie szkolenie w zakresie współpracy czynnej z katalogiem NUKAT. Dzięki temu uzyskaliśmy prawo do wysyłania naszych opisów bibliograficznych do NUKAT-u, czyli centralnego polskiego katalogu bibliotek akademickich.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Tarnowie.

2. Gromadzenie

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2014 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka Narodowa, UMK Toruń, Książnica Kopernikańska Toruń, Czytelnia Patrologiczna WMSD Warszawa, UKSW Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny Wrocław, WT Uniwersytetu Szczecińskiego, WSKSiM Toruń, AWSD Białystok, WSD Rzeszów, WSD Elbląg, , WT Uniwersytetu Szczecińskiego, WSD Radom, WSD Gniezno, WSD Włocławek.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Szczególne miejsce zajmują dary ks. bp. Andrzeja Suskiego, który specjalnie dla Biblioteki kupuje cenne i rzadkie pozycje naukowe z oferty europejskich antykwariatów. Dzięki pośrednictwu ks. bpa A. Suskiego otrzymaliśmy także znaczący dar 32 kartonów z książkami z Rzymu pochodzących z dubletów Biblioteca Apostolica Vaticana oraz Biblioteki Pontificia Università Antonianum. Znajdowały się wśród nich m.in. dzieła ojców kościoła wydane w serii Patrologia Latina przez J. P. Minge’a.

Znaczące ilości książek w 2014 r. przekazali:

– p. Alfons Dorawa – m.in. 4 druki XIX wieczne i 11 kompletnych roczników przedwojennych czasopism;

– ks. prałat Bolesław Lichnerowicz, emerytowany proboszcz z Brodnicy;

– rodzina śp. ks. dra Stanisława Człapy przekazała cały jego księgozbiór;

– prof. Andrzej Wojciechowski;

– ks. kan. Ryszard Kobierowski, proboszcz parafii w Kowalewie Pomorskim przekazał 156 niemieckojęzycznych druków z XIX w. oraz początku XX w,. które znajdowały się w księgozbiorze parafii kowalewskiej;

– ks. kan. Stanisław Szarowski, emerytowany proboszcz w Rokitach (diecezja Pelplińska) przekazał starodruk z 1706 r. – zbiór kazań maryjnych wygłoszonych w sanktuarium w Łąkach koło Lubawy;

– Ojcowie Franciszkanie z Kwidzyna przekazali księgozbiór z likwidowanej biblioteki przyklasztornej;

– ks. prof. Waldemar Chrostowski podarował m.in. kompletną serię Insegnamenti di Benedetto XVI;

Do Biblioteki Diecezjalnej przekazywane są także dary książkowe przesłane do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2014 r. skatalogowanych było 40 416 woluminów. Rok wcześniej było to 34 634, czyli w ciągu roku skatalogowano prawie 5 800 pozycji.

Na bieżąco były opracowywane nabyte przez Bibliotekę nowości wydawnicze oraz większość otrzymywanych obecnie darowizn. Od jesieni zaczęliśmy także pracę przy porządkowaniu i katalogowaniu darów otrzymanych przed 2010 r.

W dniu 31 XII 2014 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 24 109 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 56 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 4453 woluminów. Na koniec 2014 r. w wolnym dostępie znajdowało się 28 788 woluminów wydawnictw zwartych oraz zbiór podstawowych czasopism. W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 4 971 pozycji, a pozostałe tomy stoją w magazynie w Seminarium Duchownym. Znajdują się tam także liczne woluminy podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

4. Udostępnianie zbiorów

W okresie do końca czerwca Biblioteka była czynna w godzinach: poniedziałek i środa 11-18, wtorek i czwartek 9-16, piątek 9-14. W okresie wakacji godziny otwarcia zostały skrócone. Od października dzięki uzyskaniu nowych pracowników Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 3 472 czytelników – jest to prawie tysiąc więcej niż w poprzednim roku. Niewątpliwie wynika to możliwości, jakie dają sale wolnego dostępu w Centrum Dialogu. Warto zauważyć zarazem, że jest to już kolejny rok, w którym wzrasta ilość osób korzystających z czytelni (w latach 2009 – 2011 liczba ta nie przekraczała tysiąca osób). Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2559 woluminów.

W ciągu roku zapisanych zostało 116 nowych czytelników.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane przez Wydział Teologiczny UMK, ale były także sympozja organizowane przez historyków, pedagogów czy politologów. Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci, ale były także spotkania dla nauczycieli nauczenia początkowego, historyków czy pedagogów szkolnych.

Bardzo owocna jest współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, który często organizował w naszych murach szkolenia dla pracowników opieki społecznej z terenu województwa.

Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. Wspólnota Posłanie zorganizowała dwa cykle „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym” z cotygodniowymi spotkaniami w okresie marzec – maj 2014 oraz listopad 2014 – luty 2015. Kilkukrotnie w weekendy skupienia dla swoich członków organizował Domowy Kościół. Comiesięczne spotkania ma także młodzieżowa Wspólnota Ojca Pio oraz Fundacja Nowego Tysiąclecia.

W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się pawie 7 800 osób.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2014 r. :

18 I – Film familijny w ramach „Kina Duża Rodzina”

27 I – Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników

27 I – Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

8 II – Warsztaty animacji zabawy

15 II – Diecezjalna Rada Katechetyczna

22-23 II – Skupienie animatorów Domowego Kościoła

27 II – Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

5 III – Autorski pokaz filmu „Ostatnie wezwanie”

10-11 III – Rekolekcje Gimnazjum i Liceum Akademickiego

22 III – Diecezjalne spotkanie poradnictwa rodzinnego

22 III – Kino „Duża rodzina”

24 III – Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

26 III – Warsztaty dla katechetów

29 III – Sympozjum pt. "Wychowanie inaczej. Gender – o co tu chodzi?"

1 IV – Sympozjum o renowacji kościoła Wniebowzięcia NMP

3 IV – Gala finałowa Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach

12 IV – Dzień skupienia dla katechetów

15 -16 V – Międzynarodowa konferencja teologiczna „Fides, Cultura et Actio. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja

17 V – Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń oraz Diecezjalna Rada Duszpasterska

22 V – Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli

31 V – Finał regionalny X Konkursu Papieskiego

2 VI –Konsultacje metodyczne dla nauczycieli

6 VI – Otwarcie wystawy „Znaleźć, poznać, zrozumieć; Camino Polaco oczami młodych” oraz projekcja filmu o Camino

6 - 7 VI – Konferencja naukowa "Camino Polaco"

24 VI – Spotkanie prezentujące ŚDM 2016 w diecezji toruńskiej

14 - 15 VII – Spotkanie dyrektorów powiatowych i gminnych Centrów Pomocy Społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego

5 IX – Spotkanie dyrektorów placówek opieki społecznej

12 - 13 IX – Szkolenie pracowników poradnictwa rodzinnego diecezji toruńskiej

26 IX –  Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka

11 X – Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich rejonu toruńskiego

11 X – Spotkanie lektorów w ramach diecezjalnego zjazdu służby liturgicznej

18 X – Skupienie Odnowy w Duchu Świętym diecezji toruńskiej

20 - 21 X – Szkolenie dla pracowników socjalnych organizowane przez ROPS

21 X – Prezentacja książki „Studia Soborowe”

22 X – VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

28 - 29 X – Szkolenie dla pracowników socjalnych organizowane przez ROPS

5 XI – Spotkanie duchowieństwa rejonu toruńskiego

5 XI – Prezentacji książki „Legiony Polskie”

10 - 11 XI – Dni skupienia Domowego Kościoła

15 XI – Seminarium dla nauczycieli p.t. "Dzieci lubią książki”

17 XI – Konferencja przedmiotowo - metodyczna dla nauczycieli religii

21 XI – XX Colloquia Torunensia - Spór o prawa kobiet

22 XI – Warsztaty naukowo-szkoleniowe logopedów

22 XI – Diecezjalne spotkanie grup modlitwy za kapłanów "Margaretki"

23 XI – Gala Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

24 XI – Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii

27 XI – Konferencja metodyczno-naukowa: „Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim”

5 XII – Sympozjum „Autyzm w edukacji”

7 XII – Obchody XX-lecia istnienia "Głosu z Torunia"

9 XII – Projekcja filmu „Karolina”

13 XII – Wykład ks. prof. Dariusza Oko „Od tolerancji do totalitaryzmu. Prawda o gender”

13 XII – Dzień wspólnoty Domowego Kościoła

20 XII – Gala świąteczna Dużych Rodzin

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń