Nowości

Popularne

Spotkanie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu 8 września 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie dotyczyło m.in. tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) mających umożliwić wzajemne uczenie się, wymianę informacji oraz współpracę, szczególnie w zakresie procesu integracji społecznej i zawodowej.  Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi prawnych form działania partnerstw, etapami procesu sieciowania, w tym opracowania dokumentów związanych z zawiązaniem partnerstwa – porozumienia, listy intencyjne, statuty, dokumenty rejestracyjne itp. Przedstawione zostały także dobre praktyki działań partnerskich.

W części warsztatowej grupy podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej (CIS/KIS) oraz podmiotów zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełno sprawnościami (ZAZ/WTZ) ustalały formę przyszłej współpracy i podjęły prace nad wypracowaniem  porozumienia poszczególnych podmiotów. Prace te będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań.

Ponadto, w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprezentowana została informacja nt. zasad tych konkursów, kryteriów w nich obowiązujących oraz możliwości realizacji przez podmioty reintegracyjne instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej w ramach projektów.

Spotkanie prowadzili eksperci, którzy dodatkowo świadczą usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym.

Organizatorem Spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Spotkanie Katechetów

W środę 30 sierpnia odbędzie się w Centrum Dialogu spotkanie katechetów z rejonu toruńskiego.

W programie m.in. omówienie bieżących spraw związanych z organizacją roku katechetycznego.

Początek o godz. 10.00

 

Spotkanie Sieci Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) województwa, Pani Ewa Tadrowska, a także przedstawiciele organizatora czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem spotkania było wypracowanie standardów współpracy OWES i LGD w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w tym zwłaszcza w celu wspierania zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, a także innych działań wspierających rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na szczególną rolę OPS w sieci współpracy lokalnej na rzecz włączenia społecznego.

Wypracowane w ramach spotkania postulaty, dotyczące m.in. realizacji wspólnych wydarzeń, stworzenia infrastruktury współpracy, regionalnych platform współpracy, czy też możliwości opracowania wspólnie indywidualnych ścieżek pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących wsparcie OPS, LGD i OWES, zostały przekazane przedstawicielom IZ RPO WK-P 2014-2020, celem ujęcia ich w zapisach dokumentów wdrożeniowych.

Spotkanie poprowadził doradca ROPS w zakresie działań sieciujących podmioty ekonomii społecznej Jarosław Wypyszyński. Przedstawił on wielkopolskie doświadczenia w zakresie współpracy OWES i LGD, a także możliwe formy i modele tej współpracy.

Spotkanie było częścią realizacji projektuKoordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach RPO WK-P 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Regionalna Konferencja Szkoleniowa „Poprowadź Alpha”

17 czerwca 2017 roku w Centrum Dialogu w godzinach 9.00-18.30, odbędzie się Regionalna Konferencja Szkoleniowa „Poprowadź Alpha”. W czasie konferencji będzie można dowiedzieć się jak prowadzić Alpha dla dorosłych, studentów czy młodzieży. Będzie również seminarium dotyczące prowadzenia Alpha w Więzieniu oraz Kursu Małżeńskiego.

Alpha to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa w sposób przystępny i nie wywierający presji. To miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i odkrywać sens życia. Alpha wydaje owoce zarówno w życiu tych, którzy regularnie chodzą do kościoła, jak i wśród tych, którzy dawno w nim nie byli, ale są zainteresowani wiara chrześcijańską.

Alpha to bardzo skuteczne narzędzie w ewangelizacji przeznaczone dla lokalnego kościoła. Kurs odbywa się już w ponad 300 miejscach w Polsce, również w kilku parafiach w naszej diecezji. Dzięki tym spotkaniom powstają nowe wspólnoty pełne entuzjazmu i zapału. Patrząc na owoce, coraz więcej duszpasterzy, zarówno wśród księży jak i biskupów, widzi w tym narzędziu ewangelizacyjną szansę dotarcia do współczesnego człowieka.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym:
• szkolenia.alphapolska.org/torun lub
• polska.alpha.org na dole zakładka Regionalne Konferencje Szkoleniowe Alpha

 

Spotkanie z aktorem Romualdem Kłosem

W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. zapraszamy na spotkanie z aktorem Romualdem Kłosem. Był on odtwórcą roli rzymskiego legionisty w filmie "Pasja" Mela Gibsona. Opowie on o swojej pracy w filmie, błądzeniu oraz nawróceniu.

Początek spotkania o godz. 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń