Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie.

tomizm biblijnyW dniach 20-22 kwietnia w murach Centrum Dialogu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana: "Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie."

Prelekcje podczas spotkań plenarnych będą wygłoszone po angielsku, a podczas paneli będzie podział na grupy polsko i anglojęzyczne.

Zapraszamy.

Konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie przez tv.umk.pl

 

PLAN KONFERENCJI:

Towards a Biblical Thomism.

The biblical exegesis of Thomas Aquinas and its contemporary relevance.

Monday April 20

08.00 H. Mass in the Chapel of the Seminary of Torun

CHAIR – Dr. Jörgen Vijgen

9:00 h Inauguration of the conference

9:30 h Timothy F. Bellamah (Dominican House of Studies, Washington D.C./Leonina Commission, France), The Interpretation of a Contemplative: Thomas’ Commentary Super Iohannem

10:15 h Margherita Maria Rossi (Pontifical University of Saint Thomas “Angelicum”, Rome): Mind-space. Towards an “environ-mental method” in the exegesis of the Middle Ages

11:00 h Discussion

11:15 h Coffee break

11:30 h Henk Schoot (Thomas Instituut Utrecht), Aquinas, Scripture and the Resurrection of Christ

12:15 h Robert Woźniak (Pontifical University of John Paul II, Kraków), An Emerging Theology between Scripture and Metaphysics: Bonaventure, Aquinas and the scriptural foundation of medieval Theology

13:00 h Discussion

13:15 h Lunch

14:30 h Paper presentations (parallel in groups I, II, III): I Chair: Aleksander Sztramski (English Speaking Panel) II and III Chair: Maciej Bołkowiec / Andrzej Kubanowski (Polish speaking Panel)

Group I (English)

14:30 h Dr. Jörgen Vijgen: “The Use of Aristotle in Thomas Aquinas’ Biblical Commentaries”

15:00 h Jeffrey M. Walkey: “Habituation into Truth and the Exegetical Task: A Thomistic Metaphysical Apologia for the Role of Natural Knowledge in Scriptural Exegesis”

15:30 h coffee break

16:00 h Dr. Michał Zembrzuski: “Ab intus legere Scripturam. The Role of Understanding (intellectus) in Biblical Exegesis of Thomas Aquinas”

16:30 h Prof. Dr. Piotr Roszak (UMK): “The Place and Function of Biblical Citations in Thomas Aquinas’ Exegesis

17:00 h Dr Marcin Trepczyński (University of Warsaw), Logic in Aquinas’ biblical exegesis

Group II (Polish)

14:30 h Damian Dorocki (UMK) – Predestynacja – ale jaka? Św. Tomasz i Arminiusz o Rz 9./Predestination – but what kind of Predestination? St. Thomas and Arminius on Rom. 9.

15:00 h Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK) – „W Nim bowiem nas wybrał przed założeniem świata” (Ef 1, 4). Uwagi o wolności człowieka i przeznaczeniu do życia w chwale w świetle Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu Apostoła Pawła do Efezjan/ „For he chose us in Him before the creation of the world” (Eph 1:4). A Remark on the Freedom of Man and his Destiny to Glorious Life in Light of Commentary to Ephesians of Thomas Aquinas

15:30 h przerwa

16:00 h Bartosz Adamski (UMK) – Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura./The Freedom in Christ. The Actuality of the Teaching of Thomas Aquinas on Christian Freedom in the Fifth Chapter of Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura.

Group III (Polish)

14:30 h o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (UAM)- Hermeneutyka Łk 1,28.42 w “Komentarzu do Pozdrowienia anielskiego” św. Tomasza z Akwinu/The Hermeneutic of Luke 1:28-42 in „Commentary to Angelic Greeting” of Thomas Aquinas

15:00 h mgr Karolina Ćwik (UKSW) – Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1-2)/The Bearing of the Word in Light of Aquinas’ Commentary to the Prologue of the Gospel of John (John 1:1-2)

15:30 h przerwa

16:00 h mgr Piotr Orłowski (UMK) – Virgo dirigens? Maryja jako wzór lidera podczas wesela w Kanie Galilejskiej w świetle egzegezy Tomasza z Akwinu./Virgo dirigens? Mary as a Pattern of Leadership During the Wedding at Cana in Galilee in Light of Exegesis of Thomas Aquinas

16:30 h mgr Karolina Olszewska (UMK) – „Wywyższenie” Jezusa w Ewangelii Janowej w egzegezie św. Tomasza z Akwinu/The „Exaltation” of Jesus in the Gospel of John in the Exegesis of Thomas Aquinas

17:00 h mgr Adam Rosłan (UKSW) – Odpowiedź Hiobowi, czyli teologia i filozofia zła w Komentarzu do Księgi Hioba oraz innych tekstach Tomasza z Akwinu/The Answer to Job, that is the Theology and Philosophy of Evil in Commentary to the Book of Job and other texts of Thomas Aquinas

19:30 – Opening dinner (Hotel Gotyk)

Tuesday, April 21

CHAIR: Prof. Jan Perszon

9:00 h Enrique Alarcon (University of Navarra), Albert the Great and the exegesis of the Beatitudines in Thomas Aquinas 9:45 h Discussion

10:00 h Marco Passarotti (CIRCSE Research Centre – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy), What you can do with linguistically annotated data. From the Index Thomisticus to the Index Thomisticus Treebank

10:45 h Discussion

11:00 h Cofee break

11:15 h Mauricio Narvaez, Intention, “probabiles rationes” and truth: the exegetical practice in Thomas Aquinas. The case of the Expositio super Iob ad litteram

12:00 h Discussion

12:15 h Lluis Clavell (Pontifical Academy of St. Thomas, Rome) Philosophy and Sacred Text: mutual hermeneutical help. The case of Ex 3,14

13:00 h Discussion

13:15 h Lunch

14.30 h Paper presentations (parallel in groups I, II, III):

Group I (English)

14:30 h Dr. Paul M. Rogers (University of Cambridge, UK): “Thomas Aquinas on Prophecy: An Re-evaluation of Pierre Benoit’s Notion of “Ecclesiastical Inspiration” and Its Implications for Theological Exegesis”

15:00 h Prof. Dr. Manuel Lazaro Pulido (Catholic University of Porto, Portugal): “The role of the Logos in the Hermeneutic Dimensions to the Biblical Exegesis of St. Bonaventure”

15:30 Dr. Fáinche Ryan (Trinity College, Dublin, Ireland): “Thomas Aquinas and the Priesthood of all the Believers: Aquinas’ Commentary on Hebrews”

16:00 h coffee break

16:30 h Catherine Peters (University of St. Thomas, Houston, USA): “St. Thomas’ Proof for the Lord of Lord from the Cause of Causes”

17:00 h Aleksander Sztramski: “Aquinas’ Commentary on Psalm 50 (51) against the Backdrop of Contemporary Exegesis”

Group II (Polish)

14:30 h mgr Michał Klukowski (KUL) – Tomaszowa koncepcja natchnienia biblijnego na tle współczesnych problemów teologii biblijnej/A Thomistic Conception of Biblical Inspiration on the Background of Modern Problems of Biblical Theology

15:00 h mgr Rafał Szopa (PWT Wrocław) – Biblijne tło quinque viae. Autorytet Pisma Świętego w Tomaszowych dowodach kosmologicznych./A Biblical Background of the quinque viae. The Authority of Holy Scripture in Thomistic Cosmological Proofs

15:30 h przerwa

16:00 h mgr Katarzyna Borowska (KUL) – „«Pierworodny wobec każdego stworzenia« (Kol 1, 15-17). Egzegeza św. Tomasza na tle współczesnych badań biblijnych”/” «The Firstborn of All Creation« (Col. 1:15-17). The Exegesis of St. Thomas in light of contemporary Biblical Research

16:30 h mgr Andrzej Kubanowski (UMK) – W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epistolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegeztyczne na przykładzie Ef 5,1-2/In searching of senses of Holy Scripture. St. Thomas’ Super Epistolam ad Ephesios and selected modern exegetical interpretations of Eph. 5:1-2

17:30 h Dr Tomasz Huzarek (Nicolaus Copernicus University in Torun), Eksperymentalne poznanie Boga w Komentarzu do Ewangelii Jana wg Tomasza z Akwinu/ Experimental Knowledge of God in Commentary on the Gospel of John by Thomas Aquinas.

Group III (Polish)

14:30 h mgr Łukasz Kosiński (UMCS) – Przed tomizmem: Egzegeza biblijna we wczesnej hagiografii iryjskiej na podstawie Vita Sancti Columbae pióra Adamnana z Iony/Before Thomism: Biblical Exegesis in the Early Irish Hagiography on the Basis of Vita Sancti Columbae of Adamnan of Iona.

15:00 h mgr Marzena Zajączkowska (UKSW) – Człowiek stworzony jako mężczyzna i kobieta: dwa ujęcia św. Augustyna i św. Tomasza/ Created as Man and Woman: Two Approaches: Augustine and Thomas.

15:30 h przerwa

16:00 h mgr Andrei Ahapau (KUL) – Św. Tomasz z Akwinu w świetle wybranych pism Benedykta XVI/St. Thomas in the Light of Chosen Writings of Benedict XVI 16:30 h o. dr des Michał Golubiewski OP (ITTPD) – „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów./ „Hypocrisy” and „Seal” – Two Examples of Thomistic Biblical Exegesis in the Context of the Theology of Sacraments

17:00 h mgr Paulina Biegaj (UJ) – Ofiara, Miłość, Prawo w wybranych fragmentach „Sumy Teologicznej” św. Tomasza z Akwinu jako komentatora Słowa Bożego/Sacrifice, Love, Law in selected excerpts of the Summa Theologiae of Thomas Aquinas as Commentator of Holy Scripture

Guided tour – medieval Toruń

Wednesday, April 22

CHAIR: Prof. Darius Iwanski

9:00 h Randall B. Smith (University of St. Thomas, Houston, USA): Thomas Aquinas’s Itinerarium ad Mentis Deum in the Prologue to his Commentary on the Gospel of John

9:45 h Discussion

10:00 h Enrique Martinez (Universidad Abat Oliba CEU, Spain), The elevation of human knowledge according to the biblical commentaries of Thomas Aquinas

10:45 h Discussion 11:00 h Coffee break

11:15 h John O’Callaghan (Notre Dame University, USA), Aquinas’ Biblical Transformation of the Philosophical Tradition of Mercy

12:00 h Discussion

12:15 h Georg Gasser (University of Innsbruck), The Power of God and Miracles. Reflections in light of Thomas Aquinas’ systematic and biblical thoughts

13:00 h Discussion/Plenary session starting with short reflections on the conference theme by the key note lecturers

14.00 h Lunch

End of conference

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń