Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Dialog z Islamem? - konferencja

Dialog z Islamem?W dniach 2-3 grudnia 2015 r. gościliśmy konferencję pt. Dialog z Islamem. 50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena. Organizatorzy to Urząd Marszałkowski w Toruniu, muzułmańska turecka Fundacja Dunaj Instytut Dialogu z Polski oraz Fundacja Tevere z Rzymu, a także Wydział Teologii UMK.

W środę 2 grudnia o godz. 19.00 odbyła się otwarta debata pt. Dialog z islamem „za i przeciw”. Jej moderatorem będzie prof. dr hab. Czesław Łapicz, UMK
- Dlaczego tak! –  dr Michał Moch, UKW
- Dlaczego nie! – prof. dr hab. Robert Ptaszek, KUL.

W czwartek 3 grudnia obrady trwały w godz. 9.30-18.00 (szczegółowy program poniżej).

Relacja z konferencji w TV Toruń »

50. LECIE DEKLARACJI VATICANUM II O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZE­ŚCIJAŃSKICH NOSTRA AETATE A MYŚL M. FETHULLAHA GÜLENA

Toruń 02-03 grudnia 2015 r. Centrum Dialogu Jana Pawła II

ŚRODA   02 GRUDNIA 2015

19.00 -21.00

Dialog z islamem „za i przeciw”. Otwarta debata – moderator prof. dr hab. Czesław Łapicz, UMK

Dlaczego tak! – UW; dr Michał Moch, UKW

Dlaczego nie! – prof. dr hab. Robert Ptaszek, KUL

 

CZWARTEK   03 GRUDNIA 2015

9.30 – otwarcie Konferencji

10.00-10.10 (10’) Sylwetka i założenia myśli M. Fethullaha Gülena – Krzysztof Hoffmann, UAM, WPiA

10.10-10.30 (20’) Procesy islamizacji Europy a dialog muzułmańsko-chrześcijański po Nostra aetate. Wybrane zagadnienia – ks. dr Adam Wąs, KUL, Instytut Teologii Fundamentalnej, Katedra Teologii Religii

10.30-10.50 (20’) Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka wątpliwości – prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Teorii Religii i ARR

10.50-11.10 (20’) Nie stygmatyzujmy muzułmanów! Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego wobec eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie – dr Magdalena Lewicka, UMK, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

11.50-12.10 (20’) Analysing the Declaration “Nostra Aetate” between its roots in New Rome (Istanbul) of Mons. Roncalli and its effects in Rome of Pope Francis (Odczytując Deklarację „Nostra Aetate”między jej korzeniami w Nowym Rzymie (Istambuł)Prałata Roncalliego i jej skutkami w Rzymie papieża Franciszka) – dr Mustafa Cenap Aydın, prezes Fundacji Tevere – Rzym

12.10-12.30 (20’) Islam w Europie w opinii polskich środowisk konserwatywnych – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, UMK, Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej

12.30-12.50 (20’)  Tożsamość, dialog, wykluczenie. Kilka uwag o aktualnej sytuacji politycznej i społecznej wspólnot chrześcijańskich w wybranych państwach arabskich – dr Michał Moch, UKW, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Zakład Języka i Kultury Arabskiej

13.10-13.30 (20’) M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW, Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

13.30-13.50 (20’) Polityczny wymiar swobodnego przepływu informacji w internecie i nowych mediach, a dialog chrześcijan i muzułmanów po 11.09.2001 r.  w kontekście Deklaracji Vaticanum II „Nostra Aetate” –  mgr Zdzisław Bielecki, UKSW, Instytut Politologii, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

13.50-14.10 (20’) ‘Ofiary’ czy ‘zagrożenie’ – obraz uchodźców syryjskich w polskiej debacie medialnej na łamach wydawnictw niemieckich – dr Hanna Karp, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Wydział Kultury Medialnej

15.30-15.50 (20’) ‘Dialog z islamem’ – przyczyny napotykanych trudności – ks. dr Stanisław Grodź SVD, KUL, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Katedra Religiologii i Misjologii

15.50-16.10 (20’) Turkey: A Bridge between East and West and its catalyst role in alliance of civilizations initiative (Turcja. Pomost między Wschodem a Zachodem i jej rola jako katalizatora w inicjatywie przymierza cywilizacji) – dr Davut Han Aslan, Akademia Finansów i Biznesu „Vistula”, Katedra Stosunków Międzynarodowych

16.10-16.30 (20’) The role of spirituality in peace building: Vatican II and Muhammad Fethullah Gülen’s perspectives (Rola duchowości w budowaniu pokoju. Punkt widzenia Vaticanum II i Muhammada Fethullaha Gülena) – prof. Francesco Zannini, Papieski Instytut Badań Arabistycznych i Islamistycznych w Rzymie (PISAI), Katedra Islamu Współczesnego

16.50-17.10 (20’) Dialog. Rozważania lingwisty (z tekstami Józefa Ratzingera i Fethullaha Gulena w tle) – prof. dr hab. Viara Maldijeva, UMK, Katedra Bałkanistyki

17.10-17.30 (20’) Kult jedynego Boga w islamie i chrześcijaństwie O. dr Krzysztof Modras OP, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Dialogu Kultur i Religii

17.30-17.50 (20’) Dyskusja i podsumowanie

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń