2021-09-20

Centrum Dialogu - prezentacja projektu

Centrum Dialogu imienia Jana Pawła II nawiązuje do wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Toruniu w XVII wieku. Z inicjatywy króla Władysława IV w 1645 roku w Grodzie Kopernika odbył się wielki zjazd katolików, luteranów i kalwinistów, mający na celu przywrócenie jedności wśród chrześcijan.

W trwającym trzy miesiące „braterskim spotkaniu” uczestniczyło 76 teologów z obszaru dzisiejszej Europy Zachodniej i Środkowej. Był to niezwykły dialog na owe czasy, o kilka stuleci wyprzedzający ekumenizm. Akta tego spotkania były szeroko rozpowszechnione w Europie. Do historii przeszło pod nazwą „Colloquium Charitativum”.

Duch dialogu odrodzony został w czasie obchodów 350 rocznicy Colloquium Charitativum w 1995 roku. Utworzono wówczas komitet organizacyjny składający się z: osoby Księdza Biskupa Ordynariusza, władz Torunia, władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Komitet ten zapoczątkował coroczną debatę o nazwie Colloquia Torunensia. Do tej pory odbyło się 17 spotkań, a jej uczestnikami byli liczni naukowcy, politycy, duchowni, reprezentujący bogactwo życia intelektualnego i duchowego.

Patron Jan Paweł II to człowiek dialogu otwartego na każdego, bo „człowiek jest droga Kościoła”.

Potrzeba budowy obiektu Centrum Dialogu dojrzewała od kilku lat. Biblioteka Diecezji Toruńskiej posiada bogaty księgozbiór przechowywany w budynku Wyższego Seminarium Duchownego. Niestety zbiory nie mieściły się adoptowanych salach na magazyny, a ich udostępnienie jest znacznie ograniczone. Diecezja Toruńska nie dysponowała także odpowiednim zapleczem dydaktycznym, by móc organizować szersze spotkania naukowe jak i umożliwić stacjonarny pobyt, tym, którzy chcieliby na miejscu zgłębiać ducha dialogu.

Prace projektowe zaczęły się jesienią 2006 roku, od serii wizualizacji wykonanych przez p. inż. Ryczka. Rozważane też były różne lokalizacje obiektu. Wybór koncepcji nastąpił w lutym 2007 roku. 4 czerwca 2007 roku rozpoczęto współpracę z Biurem Projektowym pana inż. Aleksandra Furmanka. 25 marca 2009 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 20 kwietnia 2009 roku decyzję o warunkach zabudowy, a 3 czerwca 2009 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt opracował zespół inżynierów: p. inż. Aleksander Furmanek opracował projekt architektoniczny, p. inż. Marian Zellma wykonał obliczenia konstrukcyjne, p. inż. Jan Jankowski był odpowiedzialny za projekt w branży sanitarnej, p. inż. Andrzej Pluciński za projekt instalacji elektrycznej, p. inż. Henryka Michalska opracowała projektu drogowy, a p. inż. Ewa Szulc projekt zieleni i małej architektury.

Równolegle trwały konsultacje związane z uzyskaniem współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego. Projekt przeszedł pozytywnie etapy oceny i uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu. W dniu 13 kwietnia 2010 roku Pan Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji „Centrum Dialogu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, w ramach działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń. W dniu 9 czerwca 2008 roku Biskup Toruński zwrócił się z prośba do Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego o uczestniczenie w finansowaniu Projektu. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Partycypacja w kosztach została wpisana do budżetu. Umowę pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Diecezją Toruńską podpisano 23 lipca 2010 roku.

Montaż Finansowy Projektu przedstawia się następująco:
 • 70% środków w ramach RPO WK-P .
 • 18% Diecezja Toruńska,
 • 12% Gmina Miasta Toruń.
16 lipca 2010 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę budynku Centrum wraz z pierwszym wyposażeniem. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2010 roku, a 20 września ogłoszono wynik przetargu, który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka spółka z o.o. z Bydgoszczy. Umowę o roboty budowlane podpisano w dniu 21 października 2010 roku. Przekazie placu budowy nastąpiło 27 października 2010 roku. Prace ziemne rozpoczęto 4 listopada 2010 roku. W kwietniu 2012 r. dokonano odbiorów budynku przez Inwestora, a 14 maja 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zgodę na użytkowanie budynku.

Dane techniczne obiektu:
 • Powierzchnia zabudowy wraz z garażem podziemnym: 2016 m²
 • Powierzchnia całkowita: 6199 m²
 • Powierzchnia zabudowy budynku: 1208 m²
 • Kubatura: 25366 m³
Forma architektoniczna nowo powstającego budynku - współczesna, dostosowana do istniejącego na terenie działki budynku Wyższego Seminarium Duchownego, jak również przeważającej zabudowy w tej części ulicy Sienkiewicza. Budynek o kształcie stosunkowo zwartym, zbliżonym do odwróconej litery .L".

Podstawową funkcją budynku będzie Centrum Dialogu. Przewiduje się, że będzie on służył poprawie jakości kształcenia, rozwoju i unowocześniania infrastruktury edukacyjno- wychowawczej w Toruniu i w całym regionie. Dla umożliwienia prowadzenia w budynku konferencji, w układzie funkcjonalnym przewidziano dwa główne pomieszczenia wykładowe / wielofunkcyjne:
 • sala audytoryjna (parter-I piętro): 144 miejsca siedzące i 4 miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • sala wielofunkcyjna (poddasze): 110 miejsc siedzących i 2 miejsca dla osób na wózkach.
Ponadto zaprojektowano w budynku dwie duże sale biblioteczne (parter i I piętro), w których będą znajdować się regały z książkami. Znajdować się w nich będą zbiory naukowe Biblioteki Diecezjalnej (Diecezji Toruńskiej). Zostaną one powiększone tak, żeby docelowo biblioteka posiadała około 180.000 woluminów. W większości będą one się znajdować właśnie w tych dwóch głównych salach biblioteki, a także w magazynach w piwnicy.

Jednocześnie część biblioteczna budynku będzie mogła obsłużyć około 100 osób (50 na parterze i 50 na I piętrze). Głównymi użytkownikami, korzystającymi z Centrum Dialogu, będą:
 • studenci (np. kierunków: teologia, filozofia, pedagogika, nauki humanistyczne),
 • katecheci, osoby duchowne,
 • uczestnicy organizowanych konferencji i spotkań,
 • ogół wiernych diecezji.
Biblioteka będzie miała charakter otwarty, wzorowany na modelu amerykańskim, tzn. do większość woluminów będzie się znajdować na regałach w salach. Będzie pełnić również rolę czytelni, gdyż w salach bibliotecznych znajdą się miejsca do czytania. Książki będzie również można wypożyczyć – obsługa czytelnika znajduje się zarówno na parterze, jak i na piętrze.

Dodatkowo w budynku zaprojektowaną funkcję dodatkową - zamieszkania zbiorowego. Na poddaszu, w południowym skrzydle budynku znajduje się osiem jednostek mieszkalnych.

Nadzór inwestorski nad budową prowadziła firma „ Fasada” p. inż Wiesława Mancewicza, a zarządzanie projektem Firma „Lech Consulting” Bartłomieja Lecha.

Na podstawie końcowego wniosku o płatność dane finansowe są następujące:
 • Całkowita wartość projektu 17 824 786,86 zł,
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 17 458 806,04 zł,
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 221164,20 zł,
 • Kwota dofinansowania przez Gminę Miasta Toruń: 2 780 000,00 zł,
 • Wkład Diecezji - wydatki kwalifikowane: 2 457 641,84 zł.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: