2021-09-11

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2019 r.

1. Ważniejsze wydarzenia


W maju 2019 r. skończył się okres trwałości projektu „Centrum Dialogu”. Przez cały czas trwania trwałości projektu udało się utrzymać założone wskaźniki projektu.

Dzięki zwiększonej, na czas trwania projektu, liczbie pracowników udało się w okresie 5 lat uporządkować i skatalogować całość zbiorów bieżących zebranych w Bibliotece. Są one wszystkie widoczne w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w NUKAT - centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych. Nie skatalogowane pozostają jedynie nieliczne posiadane przez nas starodruki oraz część zbiorów pochodzących z XIX wieku.

We wrześniu 2019 r. przedstawiciele biblioteki wzięli udział w 25 Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych, które odbyła się w Sandomierzu w dniach 3-5.09.2019. Podczas jego trwania dyrektor biblioteki ks. Bogusław Dygdała został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tejże Federacji. Cały czas jest on także członkiem redakcji wydawanego przez federację półrocznika „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”.

W związku z redukcją etatów od września 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Biblioteki. Dotychczas dwa razy w tygodniu biblioteka była otwarta w godzinach popołudniowych. Doświadczenie pokazało jednak, że w tym czasie czytelnicy pojawiali się sporadycznie. Połączenie tego faktu ze zmniejszoną liczbą personelu zaowocowało decyzją o codziennym otwarciu biblioteki tylko w godz. 9.00-16.00.

Na koniec 2019 r. zakończono także meliorację naszych rekordów w katalogu i tworzenie brakujących haseł KHW. Obecnie wszystkie nasze rekordy są w pełni zgodne aktualnymi normami dla MARC 21
 

2. Gromadzenie zbiorów


Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.
 

3. Katalogowanie


Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2019 r. skatalogowanych było 84 652 woluminów. Rok wcześniej było to 80 574, czyli w ciągu roku nasze zbiory wzbogaciły się o prawie 4 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2019 r. w bazie  katalogowej posiadaliśmy 51 191 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy ponad 500 rekordów bibliograficznych oraz aż 850 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych, co było związane z porządkowaniem naszej bazy katalogowej.

Na koniec 2019 r. w wolnym dostępie znajdowało się 38 583 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 7 056 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 822 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 27 254 skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 3 937 woluminów wydawnictw ciągłych.
 

4. Udostępnianie zbiorów


W pierwszej połowie 2019 roku biblioteka była czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-16.00, a dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. 9.00-18.00. Z powodu redukcji etatów od września godziny otwarcia biblioteki zostały skrócone i we wszystkie dni tygodnia była ona czynna w godz. 9.00-16.00.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 2 640 czytelników, czyli o 600 więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2 521 woluminów do domu. Warto zaznaczyć, że prawie 60%  wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

W ciągu roku zostało zapisanych 96 nowych czytelników. Oczywiście w tym samym czasie osoby kończące studia były też wykreślane z listy czytelników.
 

5. Centrum Dialogu


Regularnie odbywają się spotkania grup i wspólnot, które na stałe związały się z Centrum Dialogu. W każdy poniedziałek spotka się toruńska wspólnota Posłanie, a w każdy czwartek spotka się grupa AA. Wspólnota Posłanie w Centrum Dialogu zorganizowała także dziesięciotygodniowe seminarium odnowy wiary oraz weekendowe rekolekcje. Regularnie spotkania i szkolenia, w oparciu o infrastrukturę Centrum Dialogu, przeprowadza Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. Oczywiście Centrum jest także miejscem spotkań organizowanych przez Diecezję Toruńską, takich jak zjazdy rad diecezjalnych czy spotkania dla duchowieństwa i katechetów. Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zorganizowało dwukrotnie warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży „Talitha kum” oraz spotkanie z małżeństwem, które przez rok procowało jako misjonarze w Brazylii. Odbył się w Centrum także zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu.

Często gościmy w Centrum także konferencje i sympozja naukowe. Najważniejsze sympozja międzynarodowe które odbyły się w 2019 r. to: „Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii” oraz „Identity and Tradition. Thomas Aquinas and the Church Fathers”. Konferencji jakubowej towarzyszyło forum ekonomiczne. Pracownia Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym UMK zorganizowała w Centrum Dialogu konferencję nt.: Diakonia Prawdy nauka – teologia – przedsiębiorczość. Gościliśmy także ogólnopolski walny zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków połączony z konferencją naukową: "Czy teologia potrzebuje filozofii?".

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych zorganizowała XI Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym  o temacie "Religia w sieci - szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci a destrukcyjne ruchy religijne". Fundacja "Daj szansę" przeprowadziła konferencję "FASD trauma niewidzialna. Jak sprawić żeby prawo i orzecznictwo podążało za rzeczywistością problemu", a Archiwum Diecezjalne konferencję „Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej”.

Historycy sztuki wraz z regionalistami przeprowadzili dwa sympozja z serii „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia” zatytułowane: "Toruńskie miejsca do mieszkania i do (za)pamiętania: domy, pomniki, cmentarze" oraz  „Torunia przestrzeń wspólna”.

Szereg otwartych seminariów filozoficzno-teologicznych przeprowadziła Fundacja Pro Futuro Theologiae, z których część była prowadzona przez zagranicznych prelegentów. Jesienią odbyły się kolejne, dwudniowe spotkania z medycyną klasztorną i ziołolecznictwem. W roku jubileuszu 100. rocznicy powstania Konferencji Episkopatu Polski organizowaliśmy promocję książki „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965.”

Centrum Dialogu służyło także jako miejsce szkoleń dla pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta Torunia oraz dla samorządowców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: