2021-08-22

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2016 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 18-19 kwietnia odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla bibliotekarzy z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES poświęcone zagadnieniom zabezpieczania i konserwacji starych druków. Uczestniczyło w nich 25 bibliotekarzy z 15 bibliotek (z Białegostoku, Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Tarnowa, Włocławka i Torunia). Były one prowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, będących zarazem czynnymi konserwatorami zabytków.
We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Warszawie. Podczas walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2016 r. ks. Bogusław Dygdała, został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej tejże Federacji.
W Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES ukazał się artykuł ks. Bogusława Dygdały na temat komputeryzacji naszej biblioteki (Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 2(43):2016, s.19-30).
Pod koniec grudnia przejęliśmy w depozyt część księgozbioru naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 873 woluminów w języku hebrajskim.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2016 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka UMK Toruń, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Biblioteka Wyższego Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2016 r. przekazali:
  • Ks. bp Andrzej Suski przekazał kolejną część swojego księgozbioru zawierającą przede wszystkim prace z dziedziny liturgiki w językach włoskim, francuskim i niemieckim;
  • O. dr Grzegorz Dobroczyński SJ podarował 51 pozycji o mediach;
  • Ks. Sławomir Oder przekazał dublety pozyskane z Bibliotheca Apostolica Vaticana, w tym seria pamiętników Jana XXIII oraz książki z dziedziny historii sztuki wydane przez Ministerstwo Kultury Włoch;
  • W spadku otrzymaliśmy księgozbiory księży Jacka Kwiatkowskiego, Romualda Nelkowskiego oraz Jerzego Kowalskiego;
  • Znaczną część swojego księgozbioru przekazał ks. Józef Nowakowski, długoletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Toruniu. Część pozycji z tego daru została przekazana do biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej;
  • Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński oraz ks. dr hab. Piotr Roszak.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2016 r. skatalogowanych było 62 611 woluminów. Rok wcześniej było to 52 471, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.
W dniu 31 XII 2016 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.
W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 2 596 woluminów. Na koniec 2016 r. w wolnym dostępie znajdowało się 34 751woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 345 woluminów.
W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 14 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około 1/3 znajdują się tam zbiorów które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2016 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.
Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 3 022 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2760 woluminów do domu. Warto zaznaczyć że 65% wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.
W ciągu roku zapisanych zostało 124 nowych czytelników. Oczywiście równolegle inne osoby, zazwyczaj kończące studia, likwidowały swoje konta biblioteczne.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane m.in. przez Wydział Teologiczny UMK. Wielokrotnie w ramach sympozjów i warsztatów gościliśmy zagranicznych prelegentów. Kilkukrotnie gościliśmy także konferencje organizowane przez toruński odział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci.
Bardzo owocna jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, które często organizowały w naszych murach różnego typu spotkania. Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. Wspólnota Posłanie zorganizowała dwa cykle „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym” z cotygodniowymi spotkaniami w okresie listopad 2015 – luty 2016 oraz listopad 2016 – luty 2017. W weekendy toruńskie wspólnoty organizowały skupienia dla swoich członków, a co tydzień swój miting ma wspólnota AA „Horyzont”.
W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się ponad 13,1 tys. osób, czyli ponad 2,5 tys. osób więcej niż w roku poprzednim. Jest to już kolejny rok w którym wzrasta liczba osób korzystających z infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej Centrum Dialogu.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2016 r. :

5 I – Bal karnawałowy
9 I – Spotkanie doradców życia rodzinnego
15 I – Pokaz filmowy
23 I – Konferencja o życiu konsekrowanym
23 I – Spotkanie z posłem Krzysztofem Czabańskim
10 II – Spotkanie eksperckie dotyczące rozwoju transportu Torunia i Bydgoszczy
11-12 II – Spotkania rekolekcyjne dla uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego
13 II – Spotkanie Intergrupy AA Kopernik
13 II – Spotkanie klubu Nowa Szewska Pasja
15 II - Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii i przedmiotów artystycznych
17 II – Dysputa o uchodźcach i migrantach
20 II – Spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem
24-25 II – Pokazy filmowe dla uczniów SP 11
1-2 III – Konferencja Ars Elegantiae
5 III – Szkolenie wolontariuszy Fundacji Pro - Prawo dla Życia
9 III –Forum Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego
11 III – Spotkanie uczestników grantu o drogach Jakubowych
11 III – Debata "Proces toruński - wyreżyserowany spektakl"
11 III – Debata: Czego powinna uczyć polska szkoła z XXI wieku?
12 III – Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła
12 III – Warsztaty dziennikarskie dla wolontariuszy ŚDM
15 III – Spotkanie Forum Skarbników jednostek samorządu terytorialnego
17 III – Skupienie dla katechetów
18 III – Gala finałowa konkursu „Oni tworzyli naszą historię”
19-20 III – Warsztaty i koncert muzyki gospel
21-25 i 29-30 III – Szkolenia pracowników MOPR
21 III – Spotkanie Inicjatywy Dialogu Obywatelskiego
2 IV – Konferencja i targi Medycyny klasztornej i ziołolecznictwa
8 IV – Warsztaty dla katechetów
8 IV – Debata o polityce wschodniej
9 IV – Diecezjalna Rada Ruchów
11 IV – Spotkanie z dr. Lechem Kowalskim
11 IV – Warsztaty posługi charyzmatycznej
15 IV – Wykład prof. A. Zybertowicza
16 IV – Pokaz filmu „Zapora”
18-19 IV – Warsztaty dla bibliotekarzy o ochronie i konserwacji starodruków
19 IV – Pokaz filmu dla SP 14
22 IV – Warsztaty dla katechetów
22 IV – Spotkanie z Marią Kowalewską, sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim
22 IV - Konferencja “Security in V4 constitutions and political practices”
23 IV – Sesja “Zabytki toruńskie młodszego pokolenia - Historyzm XIX-XX wieku”
23 IV – Konferencja Akcji Katolickiej
25 IV – KPCEN – konferencja o chrzcie Polski
26 IV – KPCEN – konferencja o doradztwie zawodowym
29 IV – Pokaz filmu „Bernadetta”
7-8 V – Warsztaty dla młodzieży „Talitha Kum”
11 V – Konferencja KPCEN o autyzmie
13-14 V – Sesja historyków sztuki o biżuterii sakralnej
13 V – Promocja książki dra Pawła Ziętary o Drugiej Wielkiej Emigracji
14 V – Szkolenie dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży
14 V – Finał Konkursu Papieskiego
19 V – Sesja naukowa „Gościnność w Biblii”
19 V – Wspomnienie o bp. Piotrze Szelążku
20 V – Spotkanie z radnym Krystianem Frelichowskim
25 V – Spotkanie liderów wspólnot Neokatechumenalnych
28 V – Spotkanie z prof. Hanną Kóčką-Krenz
4 VI – Spotkanie z red. Bronisławem Wildsteinem
9 VI – Sympozjum z okazji 15-lecia Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
11 VI – Szkolenie wolontariuszy ŚDM
15 VI – Spotkanie bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu toruńskiego
17 VI – Debata ToMiTo o Bydgoskim Przedmieściu
20 VI – Promocja książki dr Sylwi Galij-Skarbińskiej o transformacji cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990
25 VI – Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych
26 VI – Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych
8 VII – Szkolenie MOPR
11 VII – Forum Skarbników JST z terenu województwa
12-15 VIII – Sesja rekolekcyjna o modlitwie Jezusowej
25 VIII – Spotkanie fundacji Archipelag Inicjatyw
26 VIII – Narada Kuratora z dyrektorami szkół
3 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
4 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
6-9 IX – Spotkania Urzędu Miasta Torunia z dyrektorami szkół
10 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
10 IX – Ogólnopolskie spotkanie liderów wspólnoty Przymierze Miłosierdzia”
10 IX – Szkolenie dla doradców życia rodzinnego
11 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
11 IX – Ogólnopolskie spotkanie liderów wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
13 IX – Szkolenie MOPR
15 IX – Spotkanie fundacji Archipelag Inicjatyw
15 IX – Szkolenie MOPR
16 IX – Seminarium ROPS nt. superwizji asystentów rodzinnych
17 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
17 IX – Spotkanie wspólnoty o. Pio
18 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych
20, 22, 27 i 29 IX – Szkolenia MOPR
4, 6, 11, 13, 17, 18, 25, 27 X – Szkolenia MOPR
8 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu
11-12 X – Konsultacje Urzędu Marszałkowskiego z JST nt. projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II
15-16 X – Warsztaty Talitha Kum
17 X – Spotkanie z nauczycielami z Wilna
18 X – Warsztaty dla katechetów
18 X – Jesienna akademia rodzica
19-21 X – Workshop “Soul or brain: what makes us human?”
23 X –Gala konkursu różańcowego
24 X - Konsultacje projektu "Rodzina w Centrum" (ROPS)
25 X – Jesienna akademia rodzica
26 X – Seminarium filozoficzno-teologiczne „Osobowe życie Boga – koncepcja klasyczna a koncepcja Whitehead’a”
27-28 X – Konferencja: Od państwa bezprawia do prawa bez państwa. Libertariańskie wizje ładu politycznego
30 X – Bal wszystkich świętych (Domowy Kościół)
3, 8, 15, 17 XI – Szkolenia MOPR
3 XI – Dyskusja o marszałku Żymierskim
5 XI – Konferencja dla małżeństw pt. Modlitwa, rozmowa, czułość - dialog w 3D
7 XI – Posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
8 XI – Jesienna akademia rodzica
9 XI – Spotkanie dla kapłanów rejonu toruńskiego
9 XI – Spotkanie katechistów wspólnot neokatechumenalnych
10 XI – Wieczornica harcerska
11 XI – Wieczornica klerycka
12 XI - Toruńskie Spotkania z Medycyną Klasztorną i Ziołolecznictwem
14 XI – Spotkanie Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół niepublicznych
14 XI – Prelekcja „O relacjach między kobietą a kapłanem. Szanse i pułapki”
15 XI – Spotkanie Kuratora Oświaty z samorządowcami
15 XI – Jesienna akademia rodzica
15 XI – Prelekcja o zbrodni wołyńskiej
16 XI – Konferencja „Czas próby. Kościół w PRL”
16 XI – Seminarium filozoficzne: Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi
17 XI – Sesja o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu
17 XI – Konferencja „Czas próby. Kościół w PRL”
18 XI – Sesja o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu
18 XI – Colloquia Torunensia
19  XI – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska
21 XI – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
22 XI – Spotkanie pracowników MOPR
22 XI – Jesienna akademia rodzica
23 XI – Konferencja „Opozycja demokratyczna w Toruniu. W 40. rocznicę KOR
24 XI – Teologiczno-etnologiczna Konferencja Akademicka
25 XI – Finał konkursu plastycznego: Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy.
26 XI – Konferencja „Zabytki Lewobrzeżnego Torunia”
28 XI – Forum Skarbników FRDL
28 XI – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
29 XI – Jesienna akademia rodzica
1 XII – Forum Sekretarzy FRDL
1 XII – Skupienie dla katechetów Torunia
2 XII – Forum Oświaty FRDL
2 XII – Spotkanie klubu dyskusyjnego Szewska Pasja
5 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
6 XII – Jesienna akademia rodzica
8 XII – Konferencja o fundamentalizmie
10-11 XII – Warsztaty Talitha kum
12-13 XII – Szkolenie pracowników Urzędu Miasta Torunia
12 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
13 XII – Jesienna akademia rodzica
14 XII – Seminarium teologiczno-filozoficzne: Panteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm
16 XII – V Gala Dużej Rodziny
17 XII – Spotkanie wspólnoty Posłanie
19 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
20 XII – Jesienna akademia rodzica
21 XII – Spotkanie pracowników MOPR

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: