Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Bazy

Bazy bibliograficzne dotyczące teologii

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych - Bibliografia powstała w wyniku porozumienia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES z Biblioteką Narodową z 2010 r. Rejestruje ona zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne. Rekordy dotyczące czasopism przekazuje Biblioteka Narodowa na podstawie BZCz, a biblioteki skupione w Federacji FIDES tworzą rekordy artykułów pochodzących z prac zbiorowych.

IxTheo - Europejska bibliografię z zakresu teologii i nauk o religii. Bibliografia jest opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Tübingen oraz dofinansowywana przez DFG, korzystanie z niej jest całkowicie darmowe. Wyszukuje nie tylko artykuły, ale także monografie i linki internetowe.

Oficjalne Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Dokumenty Stolicy Apostolskiej publikowane w "Acta Sanctae Sedis", "Acta Apostolicae Sedis" oraz akta i dokumenty dotyczące II wojny światowej.

Virtuelle Katalog Theologie und Kirche - Katalog zawierający 6 milionów rekordów bibliograficznych z kościelnych bibliotek naukowych obszaru niemieckojęzycznego

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych - Bibliografia Nauk Kościelnych prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z następujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.

Więcej…

 

Centralne bibliografie polskie

Bibliografia Bibliografii Polskich (1995- )
Bibliografia Bibliografii Polskich (1971-1985)

Baza biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - EBBE jest obliczonym na kilka lat projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Baza obecnie znajduje się w stadium realizacji, ale już w tej chwili możliwe jest korzystanie z niej: praktycznie z miesiąca na miesiąc w coraz szerszym zakresie. W przyszłości będzie się ona składała z dwóch podzespołów, zgodnie z dwoma podstawowymi seriami Bibliografii Polskiej: staropolską i dziewiętnastowieczną oraz materiałów do przyszłych uzupełnień Bibliografii Polskiej Estreicherów. Uzupełnień tych na razie nie poddajemy opracowaniu naukowemu, zamieszczając je in extenso bez korekty, jako cytaty naukowe, na podstawie dostępnych źródeł.

 

Linki do stron bibliotecznych

A) Biblioteki polskie

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Więcej…

 

Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

Opoka czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii, filozofii i innych nauk.

Księgozbiór wirtualny federacji FIDES - Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa - MBC gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski, zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - KPBC jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragnie udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chce w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

 

Linki

Diecezja toruńska

Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Archiwum Akt Dawnych diecezji toruńskiej

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej Kotwica

Caritas diecezji toruńskiej

Wydział Teologiczny UMK

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń