Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2019 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W maju 2019 r. skończył się okres trwałości projektu „Centrum Dialogu”. Przez cały czas trwania trwałości projektu udało się utrzymać założone wskaźniki projektu.

Dzięki zwiększonej, na czas trwania projektu, liczbie pracowników udało się w okresie 5 lat uporządkować i skatalogować całość zbiorów bieżących zebranych w Bibliotece. Są one wszystkie widoczne w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w NUKAT - centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych. Nie skatalogowane pozostają jedynie nieliczne posiadane przez nas starodruki oraz część zbiorów pochodzących z XIX wieku.

We wrześniu 2019 r. przedstawiciele biblioteki wzięli udział w 25 Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych, które odbyła się w Sandomierzu w dniach 3-5.09.2019. Podczas jego trwania dyrektor biblioteki ks. Bogusław Dygdała został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tejże Federacji. Cały czas jest on także członkiem redakcji wydawanego przez federację półrocznika „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”.

W związku z redukcją etatów od września 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Biblioteki. Dotychczas dwa razy w tygodniu biblioteka była otwarta w godzinach popołudniowych. Doświadczenie pokazało jednak, że w tym czasie czytelnicy pojawiali się sporadycznie. Połączenie tego faktu ze zmniejszoną liczbą personelu zaowocowało decyzją o codziennym otwarciu biblioteki tylko w godz. 9.00-16.00.

Na koniec 2019 r. zakończono także meliorację naszych rekordów w katalogu i tworzenie brakujących haseł KHW. Obecnie wszystkie nasze rekordy są w pełni zgodne aktualnymi normami dla MARC 21

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2019 r. skatalogowanych było 84 652 woluminów. Rok wcześniej było to 80 574, czyli w ciągu roku nasze zbiory wzbogaciły się o prawie 4 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2019 r. w bazie  katalogowej posiadaliśmy 51 191 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy ponad 500 rekordów bibliograficznych oraz aż 850 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych, co było związane z porządkowaniem naszej bazy katalogowej.

Na koniec 2019 r. w wolnym dostępie znajdowało się 38 583 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 7 056 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 822 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 27 254 skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 3 937 woluminów wydawnictw ciągłych.

Więcej…

 

Nowe godziny otwarcia biblioteki

W związku ze zmniejszeniem personelu od września 2019 r. biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 9.00-16.00
  • Wtorek 9.00-18.00
  • Środa 9.00-16.00
  • Czwartek 9.00-18.00
  • Piątek 9.00-16.00

Czyli do godziny 18.00 biblioteka będzie czynna dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), a w pozostałe dni będzie czynna tylko do 16.00.

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2018 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W porozumieniu z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przystąpiliśmy do melioracji i poprawiania rekordów bibliograficznych. Część z nich została utworzona bez odpowiadających im rekordów kartoteki haseł wzorcowych. W celu dostosowania całej naszej bazy katalogowej przystąpiliśmy do ich poprawiania i uzupełniania o odpowiednie rekordy KHW.

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele naszej Biblioteki uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych która odbyła się w Katowicach.

Po kilka latach pracy udało zakończyć się meliorowanie i katalogowanie książek zgromadzonych w magazynie znajdujących się w piwnicach Wyższego Seminarium Duchownego.

W naszym budynku od września 2018 r. swoją siedzibę znalazł Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Decyzją Dyrektora Biblioteki ograniczono zakup czasopism naukowych. W sytuacji gdy prawie wszystkie liczące się periodyki umieszczają na swoich stronach internetowych pełne teksty poszczególnych numerów, zakup ich wersji papierowych wydaje się być nieuzasadniony ekonomicznie.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2018 r. skatalogowanych było 80 574 woluminów. Rok wcześniej było to 73 170, czyli w ciągu roku skatalogowano prawie 7,5 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2018 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 48 189 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 858 rekordów bibliograficznych oraz 330 rekordów KHW.

Na koniec 2018 r. w wolnym dostępie znajdowało się 37 888 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 871 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 601 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 25 326 tys. skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 2 888 woluminów wydawnictw ciągłych.

Udało się także zakończyć katalogowanie książek wydanych w XX wieku, które zostały zgromadzone przed 2010 r., ale nie były wcześniej skatalogowane. Obecnie na skatalogowanie oczekuje jedynie część zbiorów XIX wiecznych oraz starodruki.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2017 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

Wiosną 2017 r. przejęliśmy w depozyt kolejną część księgozbioru naukowego z naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 1480 woluminów w języku aramejskim oraz jidysz. Pozycje te są skatalogowane i widoczne zarówno w naszym katalogu lokalnym jak i w katalogu NUIKAT.

5-7 września 2017 r. w naszej Bibliotece odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W spotkaniu uczestniczyli: bp Andrzej Siemieniewski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji „Fides”, pięćdziesięciu ośmiu przedstawicieli trzydziestu sześciu bibliotek kościelnych w Polsce oraz zaproszeni goście.

W okresie wakacji ks. Biskup Andrzej Suski przekazał nam kolejną znaczą partię swojego księgozbioru. Było to ponad 100 metrów bieżących książek, głównie zagranicznych dotyczących zwłaszcza liturgii i jej historii oraz wiele reprintów pozycji z XIX w.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2017 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2017 r. przekazali:

- bp Andrzej Suski

- ks. Feliks Wnuk-Lipiński

- ks. Sławomir Witkowski

- Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński oraz ks. dr hab. Piotr Roszak oraz ks. prof. Janusz Królikowski z UPJPII.

Biblioteka przejęła także zbiór książek z XIX i początku XX w., który do tej pory znajdował się w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Zostały one przekazane do Archiwum z parafii z terenu diecezji wraz z aktami archiwalnymi.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2017 r. skatalogowanych było 73 170 woluminów. Rok wcześniej było to 62 611, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2017 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 44 114 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 637 rekordów.

Na koniec 2017 r. w wolnym dostępie znajdowało się 36 444 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 585 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 22,5 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około kolejną partię znajdują się tam zbiorów które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2016 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 18-19 kwietnia odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla bibliotekarzy z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES poświęcone zagadnieniom zabezpieczania i konserwacji starych druków. Uczestniczyło w nich 25 bibliotekarzy z 15 bibliotek (z Białegostoku, Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Tarnowa, Włocławka i Torunia). Były one prowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, będących zarazem czynnymi konserwatorami zabytków.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Warszawie. Podczas walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2016 r. ks. Bogusław Dygdała, został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej tejże Federacji.

W Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES ukazał się artykuł ks. Bogusława Dygdały na temat komputeryzacji naszej biblioteki (Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 2(43):2016, s.19-30).

Pod koniec grudnia przejęliśmy w depozyt część księgozbioru naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 873 woluminów w języku hebrajskim.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2016 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka UMK Toruń, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Biblioteka Wyższego Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2016 r. przekazali:

– Ks. bp Andrzej Suski przekazał kolejną część swojego księgozbioru zawierającą przede wszystkim prace z dziedziny liturgiki w językach włoskim, francuskim i niemieckim;

– O. dr Grzegorz Dobroczyński SJ podarował 51 pozycji o mediach;

– Ks. Sławomir Oder przekazał dublety pozyskane z Bibliotheca Apostolica Vaticana, w tym seria pamiętników Jana XXIII oraz książki z dziedziny historii sztuki wydane przez Ministerstwo Kultury Włoch;

– W spadku otrzymaliśmy księgozbiory księży Jacka Kwiatkowskiego, Romualda Nelkowskiego oraz Jerzego Kowalskiego;

– Znaczną część swojego księgozbioru przekazał ks. Józef Nowakowski, długoletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Toruniu. Część pozycji z tego daru została przekazana do biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej;

– Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemińskie oraz ks. dr hab. Piotr Roszak.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2016 r. skatalogowanych było 62 611 woluminów. Rok wcześniej było to 52 471, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2016 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 2 596 woluminów. Na koniec 2016 r. w wolnym dostępie znajdowało się 34 751woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 345 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 14 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około 1/3 znajdują się tam zbiorów, które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń