Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2016 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 18-19 kwietnia odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla bibliotekarzy z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES poświęcone zagadnieniom zabezpieczania i konserwacji starych druków. Uczestniczyło w nich 25 bibliotekarzy z 15 bibliotek (z Białegostoku, Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Tarnowa, Włocławka i Torunia). Były one prowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, będących zarazem czynnymi konserwatorami zabytków.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Warszawie. Podczas walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2016 r. ks. Bogusław Dygdała, został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej tejże Federacji.

W Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES ukazał się artykuł ks. Bogusława Dygdały na temat komputeryzacji naszej biblioteki (Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 2(43):2016, s.19-30).

Pod koniec grudnia przejęliśmy w depozyt część księgozbioru naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 873 woluminów w języku hebrajskim.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2016 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka UMK Toruń, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Biblioteka Wyższego Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2016 r. przekazali:

– Ks. bp Andrzej Suski przekazał kolejną część swojego księgozbioru zawierającą przede wszystkim prace z dziedziny liturgiki w językach włoskim, francuskim i niemieckim;

– O. dr Grzegorz Dobroczyński SJ podarował 51 pozycji o mediach;

– Ks. Sławomir Oder przekazał dublety pozyskane z Bibliotheca Apostolica Vaticana, w tym seria pamiętników Jana XXIII oraz książki z dziedziny historii sztuki wydane przez Ministerstwo Kultury Włoch;

– W spadku otrzymaliśmy księgozbiory księży Jacka Kwiatkowskiego, Romualda Nelkowskiego oraz Jerzego Kowalskiego;

– Znaczną część swojego księgozbioru przekazał ks. Józef Nowakowski, długoletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Toruniu. Część pozycji z tego daru została przekazana do biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej;

– Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemińskie oraz ks. dr hab. Piotr Roszak.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2016 r. skatalogowanych było 62 611 woluminów. Rok wcześniej było to 52 471, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2016 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 2 596 woluminów. Na koniec 2016 r. w wolnym dostępie znajdowało się 34 751woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 345 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 14 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około 1/3 znajdują się tam zbiorów, które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

 

4. Udostępnianie zbiorów

W 2016 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 3 022 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2760 woluminów do domu. Warto zaznaczyć że 65% wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

W ciągu roku zapisanych zostało 124 nowych czytelników. Oczywiście równolegle inne osoby, zazwyczaj kończące studia, likwidowały swoje konta biblioteczne.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane m.in. przez Wydział Teologiczny UMK. Wielokrotnie w ramach sympozjów i warsztatów gościliśmy zagranicznych prelegentów. Kilkukrotnie gościliśmy także konferencje organizowane przez toruński odział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci.

Bardzo owocna jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, które często organizowały w naszych murach różnego typu spotkania. Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. Wspólnota Posłanie zorganizowała dwa cykle „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym” z cotygodniowymi spotkaniami w okresie listopad 2015 – luty 2016 oraz listopad 2016 – luty 2017. W weekendy toruńskie wspólnoty organizowały skupienia dla swoich członków, a co tydzień swój miting ma wspólnota AA „Horyzont”.

W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się ponad 13,1 tys. osób, czyli ponad 2,5 tys. osób więcej niż w roku poprzednim. Jest to już kolejny rok w którym wzrasta liczba osób korzystających z infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej Centrum Dialogu.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2016 r. :

5 I – Bal karnawałowy

9 I – Spotkanie doradców życia rodzinnego

15 I – Pokaz filmowy

23 I – Konferencja o życiu konsekrowanym

23 I – Spotkanie z posłem Krzysztofem Czabańskim

10 II – Spotkanie eksperckie dotyczące rozwoju transportu Torunia i Bydgoszczy

11-12 II – Spotkania rekolekcyjne dla uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego

13 II – Spotkanie Intergrupy AA Kopernik

13 II – Spotkanie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

13 II – Spotkanie klubu Nowa Szewska Pasja

15 II - Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii i przedmiotów artystycznych

17 II – Dysputa o uchodźcach i migrantach

20 II – Spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem

24-25 II – Pokazy filmowe dla uczniów SP 11

1-2 III – Konferencja Ars Elegantiae

5 III – Szkolenie wolontariuszy Fundacji Pro - Prawo dla Życia

9 III – Forum Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego

11 III – Spotkanie uczestników grantu o drogach Jakubowych

11 III – Debata "Proces toruński - wyreżyserowany spektakl"

11 III – Debata: Czego powinna uczyć polska szkoła z XXI wieku?

12 III – Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła

12 III – Warsztaty dziennikarskie dla wolontariuszy ŚDM

15 III – Spotkanie Forum Skarbników jednostek samorządu terytorialnego

17 III – Skupienie dla katechetów

18 III – Gala finałowa konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

19-20 III – Warsztaty i koncert muzyki gospel

21-25 i 29-30 III – Szkolenia pracowników MOPR

21 III – Spotkanie Inicjatywy Dialogu Obywatelskiego

2 IV – Konferencja i targi Medycyny klasztornej i ziołolecznictwa

8 IV – Warsztaty dla katechetów

8 IV – Debata o polityce wschodniej

9 IV – Diecezjalna Rada Ruchów

11 IV – Spotkanie z dr. Lechem Kowalskim

11 IV – Warsztaty posługi charyzmatycznej

15 IV – Wykład prof. A. Zybertowicza

16 IV – Pokaz filmu „Zapora”

18-19 IV – Warsztaty dla bibliotekarzy o ochronie i konserwacji starodruków

19 IV – Pokaz filmu dla SP 14

22 IV – Warsztaty dla katechetów

22 IV – Spotkanie z Marią Kowalewską, sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim

22 IV - Konferencja “Security in V4 constitutions and political practices”

23 IV – Sesja “Zabytki toruńskie młodszego pokolenia - Historyzm XIX-XX wieku”

23 IV – Konferencja Akcji Katolickiej

25 IV – KPCEN – konferencja o chrzcie Polski

26 IV – KPCEN – konferencja o doradztwie zawodowym

29 IV – Pokaz filmu „Bernadetta”

7-8 V – Warsztaty dla młodzieży „Talitha Kum”

11 V – Konferencja KPCEN o autyzmie

13-14 V – Sesja historyków sztuki o biżuterii sakralnej

13 V – Promocja książki dra Pawła Ziętary o Drugiej Wielkiej Emigracji

14 V – Szkolenie dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży

14 V – Finał Konkursu Papieskiego

19 V – Sesja naukowa „Gościnność w Biblii”

19 V – Wspomnienie o bp. Piotrze Szelążku

20 V – Spotkanie z radnym Krystianem Frelichowskim

25 V – Spotkanie liderów wspólnot Neokatechumenalnych

28 V – Spotkanie z prof. Hanną Kóčką-Krenz

4 VI – Spotkanie z red. Bronisławem Wildsteinem

9 VI – Sympozjum z okazji 15-lecia Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

11 VI – Szkolenie wolontariuszy ŚDM

15 VI – Spotkanie bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu toruńskiego

17 VI – Debata ToMiTo o Bydgoskim Przedmieściu

20 VI – Promocja książki dr Sylwi Galij-Skarbińskiej o transformacji cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990

25-26 VI – Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

8 VII – Szkolenie MOPR

11 VII – Forum Skarbników JST z terenu województwa

12-15 VIII – Sesja rekolekcyjna o modlitwie Jezusowej

25 VIII – Spotkanie fundacji Archipelag Inicjatyw

26 VIII – Narada Kuratora z dyrektorami szkół

3-4, 10-11 i 17-18 IX – Kurs dla rodzin zastępczych niezawodowych

6-9 IX – Spotkania Urzędu Miasta Torunia z dyrektorami szkół

10 IX – Ogólnopolskie spotkanie liderów wspólnoty Przymierze Miłosierdzia”

10 IX – Szkolenie dla doradców życia rodzinnego

11 IX – Ogólnopolskie spotkanie liderów wspólnoty Przymierze Miłosierdzia

13 IX – Szkolenie MOPR

15 IX – Spotkanie fundacji Archipelag Inicjatyw

15 IX – Szkolenie MOPR

16 IX – Seminarium ROPS nt. superwizji asystentów rodzinnych

17 IX – Spotkanie wspólnoty o. Pio

20, 22, 27 i 29 IX – Szkolenia MOPR

4, 6, 11, 13, 17, 18, 25, 27 X – Szkolenia MOPR

8 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu

11-12 X – Konsultacje Urzędu Marszałkowskiego z JST nt. projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II

15-16 X – Warsztaty Talitha Kum

17 X – Spotkanie z nauczycielami z Wilna

18 X – Warsztaty dla katechetów

18 X – Jesienna akademia rodzica

19-21 X – Workshop “Soul or brain: what makes us human?”

23 X – Gala konkursu różańcowego

24 X - Konsultacje projektu "Rodzina w Centrum" (ROPS)

25 X – Jesienna akademia rodzica

26 X – Seminarium filozoficzno-teologiczne „Osobowe życie Boga – koncepcja klasyczna a koncepcja Whitehead’a”

27-28 X – Konferencja: Od państwa bezprawia do prawa bez państwa. Libertariańskie wizje ładu politycznego

30 X – Bal wszystkich świętych (Domowy Kościół)

3, 8, 15, 17 XI – Szkolenia MOPR

3 XI – Dyskusja o marszałku Żymierskim

5 XI – Konferencja dla małżeństw pt. Modlitwa, rozmowa, czułość - dialog w 3D

7 XI – Posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej

8 XI – Jesienna akademia rodzica

9 XI – Spotkanie dla kapłanów rejonu toruńskiego

9 XI – Spotkanie katechistów wspólnot neokatechumenalnych

10 XI – Wieczornica harcerska

11 XI – Wieczornica klerycka

12 XI - Toruńskie Spotkania z Medycyną Klasztorną i Ziołolecznictwem

14 XI – Spotkanie Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół niepublicznych

14 XI – Prelekcja „O relacjach między kobietą a kapłanem. Szanse i pułapki”

15 XI – Spotkanie Kuratora Oświaty z samorządowcami

15 XI – Jesienna akademia rodzica

15 XI – Prelekcja o zbrodni wołyńskiej

16 XI – Konferencja „Czas próby. Kościół w PRL”

16 XI – Seminarium filozoficzne: Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi

17 XI – Sesja o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu

17 XI – Konferencja „Czas próby. Kościół w PRL”

18 XI – Sesja o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu

18 XI – Colloquia Torunensia

19  XI – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska

21 XI – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

22 XI – Spotkanie pracowników MOPR

22 XI – Jesienna akademia rodzica

23 XI – Konferencja „Opozycja demokratyczna w Toruniu. W 40. rocznicę KOR

24 XI – Teologiczno-etnologiczna Konferencja Akademicka

25 XI – Finał konkursu plastycznego: Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy.

26 XI – Konferencja „Zabytki Lewobrzeżnego Torunia”

28 XI – Forum Skarbników FRDL

28 XI – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

29 XI – Jesienna akademia rodzica

1 XII – Forum Sekretarzy FRDL

1 XII – Skupienie dla katechetów Torunia

2 XII – Forum Oświaty FRDL

2 XII – Spotkanie klubu dyskusyjnego Szewska Pasja

5 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

6 XII – Jesienna akademia rodzica

8 XII – Konferencja o fundamentalizmie

10-11 XII – Warsztaty Talitha kum

12-13 XII – Szkolenie pracowników Urzędu Miasta Torunia

12 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

13 XII – Jesienna akademia rodzica

14 XII - Seminarium teologiczno-filozoficzne: Panteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm

16 XII – V Gala Dużej Rodziny

17 XII – Spotkanie wspólnoty Posłanie

19 XII – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

20 XII – Jesienna akademia rodzica

21 XII – Spotkanie pracowników MOPR

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń