Regulamin Biblioteki Centrum Dialogu

 1. Centrum Dialogu udostępnia zbiory w czytelniach (na miejscu). Część zbiorów może być również wypożyczona czytelnikom poza Bibliotekę.
 2. Godziny otwarcia Biblioteki ustala Dyrektor Centrum Dialogu. Podejmuje on także decyzje o zmianie harmonogramu pracy, a także o czasowym zawieszeniu działalności. Wszystkie informacje są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Centrum Dialogu (http://www.bibdiec.pl).
 3. W czytelni ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 4. Prawo wypożyczania książek poza Bibliotekę mają:
  a) Księża diecezji toruńskiej oraz zakonnicy i zakonnice pracujące na terenie diecezji;
  b) Klerycy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu;
  c) Studenci UMK
  d) Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu;
  e) Wierni świeccy z diecezji toruńskiej
 5. Konto czytelnika zakłada się na podstawie przedłożonego do wglądu dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej oraz własnoręcznie wypełnionej deklaracji czytelnika. Dodatkowo wierni świeccy przynoszą zaświadczenie od swojego proboszcza.
 6. Wypożyczone pozycje można przedłużać jeśli nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. Przedłużenia dokonuje się on-line przez stronę katalogu.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum Dialogu może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.
 8. Poza obręb czytelni nie wypożycza się:
  a) wydawnictw sprzed 1945 roku;
  b) wydawnictw zagranicznych;
  c) czasopism;
  d) encyklopedii i słowników;
  e) wydawnictw albumowych, atlasów;
  f) pozycji tworzących podstawowy zasób czytelni (oznaczonych symbolem „Ref” na etykiecie);
  g) książek i materiałów nie opracowanych.
 9. Zbiory specjalne są udostępniane tylko w czytelni po uzyskaniu wcześniej zgody Dyrektora Centrum Dialogu.
 10. W przypadku niezwrócenia książek w terminie Centrum Dialogu wysyła upomnienia i pozbawia czytelnika prawa do korzystania z zasobów bibliotecznych. W stosunku do Czytelników niereagujących na upomnienia Centrum Dialogu będzie dochodzić zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze prawnej.
 11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany odkupić  identyczną pozycję. Jeśli jest to niemożliwe z powodu wyczerpania nakładu Centrum Dialogu wskaże inną pozycję o zbliżonej wartości materialnej.
 12. Z czytelni można korzystać po wpisaniu się do zeszytu ewidencji.
 13. Zasady użytkowania komputerów regulowane są odrębnym regulaminem.
 14. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje:
  a) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek, siatek, plecaków itp. Rzeczy cenne czytelnik powinien zabrać ze sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru;
  b) zgłoszenie bibliotekarzowi przyniesionych ze sobą do czytelni wydawnictw;
  c) zwrot materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków;
  d) zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów;
  e) zachowanie ciszy.
 15. W czytelni odkładamy książki i czasopisma w wyznaczonych miejscach. Nie wolno odkładać ich samodzielnie na regały.
 16. Tekst Regulaminu jest udostępniany Czytelnikom w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Centrum Dialogu.
 17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji dyrekcji Centrum Dialogu.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: