Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Międzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej

Akcja KatolickaW sobotę 18 maja 2013 r. Centrum Dialogu gościło członków i sympatyków Akcji Katolickiej na międzydiecezjalnej konferencji pt. "Wiara i czyn".

Relacja z konferencji zamieszczona na stronie Akcji Katolickiej:

18 maja w Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konferencja międzydiecezjalna z udziałem zaproszonych gości z diecezji bydgoskiej, kaliskiej i warmińskiej. Po przywitaniu uczestników konferencji przez prezes Zarządu DIAK Lidię Gliwę, głos zabrał diecezjalny asystent kościelny ks. dr hab. Wiesław Łużyński, który przywołał słowa bł. Jana Pawła II mówiące o syntezie kultury i wiary oraz o tym, że wiara musi być zauważana w etosie życia społecznego. Przypomniał, że religia jest elementem dynamizującym kulturę i że wartości Ewangelii legły u podstaw chrześcijańskiej kultury Europy, o czym obecnie wiele osób stara się zapominać.

Temat kontynuował w swoim wykładzie ks. prof. dr hab. Jan Perszon, który mówił o wierze w przestrzeni publicznej. Barometrem znaczenia religii chrześcijańskiej jest frontalny atak przypuszczany na środowiska kościelne, a zwłaszcza na papieża, szczególnie gdy Kościół wypowiada się w ważnych kwestiach społecznych, takich jak ochrona życia, świętość małżeństwa, krytyka związków partnerskich. Ksiądz profesor omówił historyczne uwarunkowania relacji, jakie kształtowały się prawie od początków chrześcijaństwa między religią, a państwem kładąc nacisk na tradycję braterstwa chrześcijańskiego będącego wspólnotą religijną i narodową. Misja Kościoła nie może być uszczuplona, ani ograniczona wyłącznie do zacisza kruchty, a chrześcijaństwo nie może być sprowadzone do czegoś w rodzaju klubu sympatyków Jezusa Chrystusa, gdyż właśnie z Jego natury wypływa publiczny, powszechny i uniwersalny wymiar religii chrześcijańskiej. Ksiądz profesor wskazał również na przyczyny bezprecedensowej wrogości europejskich polityków wobec katolicyzmu. Musimy stawić temu opór. „Nie pozwólmy na zdradę Tego, który jest fundamentem naszej wiary, na zdradę Jezusa” - konkludował ks. prof. Jan Perszon.

Z kolei prof.dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika przedstawiła temat: „Przyszli święci w Powstaniu Styczniowym” omawiając kolejno sylwetki św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Alberta ( Adama Chmielowskiego ) i św. Rafała Kalinowskiego ukazując ich dojrzewanie do świętości na tle dramatycznych wydarzeń Polski tuż przed wybuchem i w okresie powstania z 1863 roku, którego 150-rocznicę obchodzimy w tym roku.

Uzupełnieniem tematu o powstaniu styczniowym była wystawa, gdzie poruszane były zagadnienia: „Marzenie o wolności”, „Za wiarę i Ojczyznę”, „Zemsta rosyjskiego cara”, „Przyszli święci w Powstaniu Styczniowym” - kanonizowani przez Jana Pawła II oraz bł. Papież Polak w dniu Jego urodzin.

W części organizacyjnej głos zabrali uczestniczący w konferencji członkowie Zarządu KIAK – wiceprezes Wiesław Smereczyński i Bożena Ulewicz, którzy omówili aktualne wydarzenia oraz inicjatywy inspirowane przez władze krajowe stowarzyszenia. Zebrani dyskutowali o możliwości podejmowania wspólnych działań o wymiarze międzydiecezjalnym.

Dziękując wszystkim uczestnikom konferencji za udział w spotkaniu prezes Lidia Gliwa wręczyła przedstawicielom ościennych diecezji okolicznościowe medale wyemitowane z okazji 15-lecia Akcji Katolickiej w diecezji toruńskiej.

 

Konferencja Akcji Katolickiej

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń