Nowe godziny otwarcia biblioteki

W związku ze zmniejszeniem personelu od września 2019 r. biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 9.00-16.00
  • Wtorek 9.00-18.00
  • Środa 9.00-16.00
  • Czwartek 9.00-18.00
  • Piątek 9.00-16.00

Czyli do godziny 18.00 biblioteka będzie czynna dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), a w pozostałe dni będzie czynna tylko do 16.00.

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2017 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

Wiosną 2017 r. przejęliśmy w depozyt kolejną część księgozbioru naukowego z naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 1480 woluminów w języku aramejskim oraz jidysz. Pozycje te są skatalogowane i widoczne zarówno w naszym katalogu lokalnym jak i w katalogu NUIKAT.

5-7 września 2017 r. w naszej Bibliotece odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W spotkaniu uczestniczyli: bp Andrzej Siemieniewski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji „Fides”, pięćdziesięciu ośmiu przedstawicieli trzydziestu sześciu bibliotek kościelnych w Polsce oraz zaproszeni goście.

W okresie wakacji ks. Biskup Andrzej Suski przekazał nam kolejną znaczą partię swojego księgozbioru. Było to ponad 100 metrów bieżących książek, głównie zagranicznych dotyczących zwłaszcza liturgii i jej historii oraz wiele reprintów pozycji z XIX w.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2017 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2017 r. przekazali:

- bp Andrzej Suski

- ks. Feliks Wnuk-Lipiński

- ks. Sławomir Witkowski

- Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński oraz ks. dr hab. Piotr Roszak oraz ks. prof. Janusz Królikowski z UPJPII.

Biblioteka przejęła także zbiór książek z XIX i początku XX w., który do tej pory znajdował się w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Zostały one przekazane do Archiwum z parafii z terenu diecezji wraz z aktami archiwalnymi.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2017 r. skatalogowanych było 73 170 woluminów. Rok wcześniej było to 62 611, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2017 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 44 114 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 637 rekordów.

Na koniec 2017 r. w wolnym dostępie znajdowało się 36 444 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 585 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 22,5 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około kolejną partię znajdują się tam zbiorów które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2016 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 18-19 kwietnia odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla bibliotekarzy z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES poświęcone zagadnieniom zabezpieczania i konserwacji starych druków. Uczestniczyło w nich 25 bibliotekarzy z 15 bibliotek (z Białegostoku, Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Tarnowa, Włocławka i Torunia). Były one prowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, będących zarazem czynnymi konserwatorami zabytków.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Warszawie. Podczas walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2016 r. ks. Bogusław Dygdała, został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej tejże Federacji.

W Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES ukazał się artykuł ks. Bogusława Dygdały na temat komputeryzacji naszej biblioteki (Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 2(43):2016, s.19-30).

Pod koniec grudnia przejęliśmy w depozyt część księgozbioru naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 873 woluminów w języku hebrajskim.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2016 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka UMK Toruń, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Biblioteka Wyższego Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2016 r. przekazali:

– Ks. bp Andrzej Suski przekazał kolejną część swojego księgozbioru zawierającą przede wszystkim prace z dziedziny liturgiki w językach włoskim, francuskim i niemieckim;

– O. dr Grzegorz Dobroczyński SJ podarował 51 pozycji o mediach;

– Ks. Sławomir Oder przekazał dublety pozyskane z Bibliotheca Apostolica Vaticana, w tym seria pamiętników Jana XXIII oraz książki z dziedziny historii sztuki wydane przez Ministerstwo Kultury Włoch;

– W spadku otrzymaliśmy księgozbiory księży Jacka Kwiatkowskiego, Romualda Nelkowskiego oraz Jerzego Kowalskiego;

– Znaczną część swojego księgozbioru przekazał ks. Józef Nowakowski, długoletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Toruniu. Część pozycji z tego daru została przekazana do biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej;

– Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemińskie oraz ks. dr hab. Piotr Roszak.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2016 r. skatalogowanych było 62 611 woluminów. Rok wcześniej było to 52 471, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2016 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 2 596 woluminów. Na koniec 2016 r. w wolnym dostępie znajdowało się 34 751woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 345 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 14 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około 1/3 znajdują się tam zbiorów, które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2015 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W styczniu 2015 roku nowi pracownicy (zatrudnieni jesienią 2014 r.) przeszli w Bibliotece UMK szkolenie w zakresie formatu MARC 21, tworzenia rekordów bibliograficznych i KHW oraz obsługi systemu Horizon. Po zakończeniu szkolenia rozpoczęli oni katalogowanie książek znajdujących się do tej pory w magazynie pod seminarium.

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników możliwe było skatalogowanie czasopism znajdujących się w wolnym dostępie na 1 piętrze Centrum Dialogu.

W kwietniu zostały wykonane ostatnie prace remontowe w ramach gwarancji udzielonej przez firmę EBUD Przemysłówka, która budowała Centrum Dialogu.

W maju nasi pracownicy odbyli szkolenie organizowane przez Centrum Nukat dotyczące Języka Haseł Przedmiotowych KABA.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Lublinie.

Od 1 września 2015 r. dyrektor naszej biblioteki, ks. Bogusław Dygdała, został członkiem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Jesienią ukazał się artykuł jednej z naszych bibliotekarek – p Emili Zalewskiej poświęcony powstaniu i funkcjonowaniu naszej biblioteki w latach 1995-2010 (Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Rok 21 (2015) nr 2 (41), s. 37-46).

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2015 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Więcej…

 

50 tysięcy skatalogowanych woluminów

Mimo wakacji nasi bibliotekarze pilnie pracują. W zeszłym tygodniu przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy skatalogowanych woluminów.

Dziękujemy bibliotekarzom za pilną i mrówczą pracę, a czytelników zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Dla porównania na koniec 2010 r. skatalogowanych było to 20 tys. woluminów, a na koniec 2013 r. niecałe 30 tys.

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń