Do 25 sierpnia biblioteka będzie zamknięta.

W dniach 26 sierpnia - 20 września biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2016 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 18-19 kwietnia odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla bibliotekarzy z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES poświęcone zagadnieniom zabezpieczania i konserwacji starych druków. Uczestniczyło w nich 25 bibliotekarzy z 15 bibliotek (z Białegostoku, Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Wrocławia, Olsztyna, Tarnowa, Włocławka i Torunia). Były one prowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, będących zarazem czynnymi konserwatorami zabytków.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Warszawie. Podczas walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2016 r. ks. Bogusław Dygdała, został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej tejże Federacji.

W Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES ukazał się artykuł ks. Bogusława Dygdały na temat komputeryzacji naszej biblioteki (Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 2(43):2016, s.19-30).

Pod koniec grudnia przejęliśmy w depozyt część księgozbioru naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 873 woluminów w języku hebrajskim.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2016 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Biblioteka UMK Toruń, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Biblioteka Wyższego Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2016 r. przekazali:

– Ks. bp Andrzej Suski przekazał kolejną część swojego księgozbioru zawierającą przede wszystkim prace z dziedziny liturgiki w językach włoskim, francuskim i niemieckim;

– O. dr Grzegorz Dobroczyński SJ podarował 51 pozycji o mediach;

– Ks. Sławomir Oder przekazał dublety pozyskane z Bibliotheca Apostolica Vaticana, w tym seria pamiętników Jana XXIII oraz książki z dziedziny historii sztuki wydane przez Ministerstwo Kultury Włoch;

– W spadku otrzymaliśmy księgozbiory księży Jacka Kwiatkowskiego, Romualda Nelkowskiego oraz Jerzego Kowalskiego;

– Znaczną część swojego księgozbioru przekazał ks. Józef Nowakowski, długoletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Toruniu. Część pozycji z tego daru została przekazana do biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej;

– Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemińskie oraz ks. dr hab. Piotr Roszak.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2016 r. skatalogowanych było 62 611 woluminów. Rok wcześniej było to 52 471, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2016 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 2 596 woluminów. Na koniec 2016 r. w wolnym dostępie znajdowało się 34 751woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 345 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 14 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około 1/3 znajdują się tam zbiorów, które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2015 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W styczniu 2015 roku nowi pracownicy (zatrudnieni jesienią 2014 r.) przeszli w Bibliotece UMK szkolenie w zakresie formatu MARC 21, tworzenia rekordów bibliograficznych i KHW oraz obsługi systemu Horizon. Po zakończeniu szkolenia rozpoczęli oni katalogowanie książek znajdujących się do tej pory w magazynie pod seminarium.

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników możliwe było skatalogowanie czasopism znajdujących się w wolnym dostępie na 1 piętrze Centrum Dialogu.

W kwietniu zostały wykonane ostatnie prace remontowe w ramach gwarancji udzielonej przez firmę EBUD Przemysłówka, która budowała Centrum Dialogu.

W maju nasi pracownicy odbyli szkolenie organizowane przez Centrum Nukat dotyczące Języka Haseł Przedmiotowych KABA.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Lublinie.

Od 1 września 2015 r. dyrektor naszej biblioteki, ks. Bogusław Dygdała, został członkiem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Jesienią ukazał się artykuł jednej z naszych bibliotekarek – p Emili Zalewskiej poświęcony powstaniu i funkcjonowaniu naszej biblioteki w latach 1995-2010 (Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Rok 21 (2015) nr 2 (41), s. 37-46).

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2015 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Więcej…

 

50 tysięcy skatalogowanych woluminów

Mimo wakacji nasi bibliotekarze pilnie pracują. W zeszłym tygodniu przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy skatalogowanych woluminów.

Dziękujemy bibliotekarzom za pilną i mrówczą pracę, a czytelników zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Dla porównania na koniec 2010 r. skatalogowanych było to 20 tys. woluminów, a na koniec 2013 r. niecałe 30 tys.

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2014 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. odbyła się kontrola z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawdzająca prawidłowość procesu inwestycji, budowy oraz rozliczania Centrum Dialogu. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym: „W trakcie weryfikacji dokumentacji postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej”.

Także w styczniu podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin”, będącą operatorem miejskiego programu Dużej Rodziny. Na mocy tej umowy włączamy się we współpracę na rzecz dużych rodzin w Toruniu i będziemy udostępniać nasze aule na spotkania oraz projekcje filmowe organizowane przez tę fundację.

W okresie wiosny i lata byliśmy stopniowo okradani z parapetów zamontowanych po wschodniej stronie budynku, w bezpośredniej bliskości lasku na tzw. Zajęczych Górach. Niestety, pomysł architekta by wykonać je z miedzi okazał się chybiony. Nowe parapety zostały wykonane ze zwykłej blachy powlekanej.

Ucieszył nas fakt, że powstanie i funkcjonowanie Biblioteki Diecezjalnej oraz Centrum Dialogu zostało opisane przez słuchaczkę studiów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UMK w jej pracy dyplomowej.

W okresie od sierpnia do września zostali zatrudnieni w Centrum Dialogu nowi pracownicy, dzięki czemu wypełniliśmy wskaźniki zatrudnienia przewidziane w umowie z Unią na dofinansowanie projektu Centrum Dialogu.

Więcej…

 

Insegnamenti di Benedetto XVI

W dniu dzisiejszym nasza biblioteka otrzymała 16 tomów Insegnamenti di Benedetto XVI - Nauczania Benedykta XVI. Jest to podstawowa edycja wydana przez Liberia Editrice Vaticana, zawierająca całość nauczania papieża Benedykta XVI w tych językach, w których było ono wygłoszone lub napisane.

Te cenne pozycje są darem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który niedawno otrzymał Nagrodzę Ratzingera, określaną przenośnie jako "teologiczny Nobel". Ks. Profesor ma nadzieję, że jego dar przyczyni się do pogłębionego studium nauczania papieża Benedykta.

Za otrzymany dar serdecznie dziękujemy.

Insegnamenti di Benedetto XVI

Przy okazji przypominamy, że posiadamy już w naszych zbiorach podobne serie dla Pawła VI - Insegnamenti di Paolo VI oraz Jana Pawła II - Insegnamenti di Giovanni Paolo II.

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń